سریال آقازاده 2020 (Agha'zadeh)

  • 5
  • درام

سریال آقازاده (Agha'zadeh) که در ژانر درام می باشد ماجراهای چالش برانگیزی اتفاق خواهد افتاد و در کنار روایتی عاشقانه به موضوعات مختلف اجتماعی و اقتصادی خواهد پرداخت.

ژانر ها :

درام
NaN
این سریال را ارزیابی کنید :

لینک های دانلود :

قسمت 1
کیفیت : 480p | حجم : ۳۱۹ MB قیمت : 6000 تومان
کیفیت : 720p | حجم : ۵۲۷ MB قیمت : 6200 تومان
کیفیت : 1080p | حجم : ۱.۱ GB قیمت : 6500 تومان
کیفیت : 1080HQp | حجم : ۱.۷ GB قیمت : 7000 تومان
کیفیت : Bluray | حجم : ۴ GB قیمت : 8000 تومان
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 15000 تومان
قسمت 2
کیفیت : 480p | حجم : ۲۹۰ MB قیمت : 6000 تومان
کیفیت : 720p | حجم : ۴۷۹ MB قیمت : 6200 تومان
کیفیت : 1080p | حجم : ۹۳۴ GB قیمت : 6500 تومان
کیفیت : 1080HQp | حجم : ۱.۶ GB قیمت : 7000 تومان
کیفیت : Bluray | حجم : ۴ GB قیمت : 8000 تومان
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 15000 تومان
قسمت 3
کیفیت : 480p | حجم : ۲۷۰ MB قیمت : 6000 تومان
کیفیت : 720p | حجم : ۴۴۰ MB قیمت : 6200 تومان
کیفیت : 1080p | حجم : ۸۵۶ MB قیمت : 6500 تومان
کیفیت : 1080HQp | حجم : ۱۴ GB قیمت : 7000 تومان
کیفیت : Bluray | حجم : ۳.۷ GB قیمت : 8000 تومان
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 15000 تومان
قسمت 4
کیفیت : 480p | حجم : ۲۲۰ MB قیمت : 6000 تومان
کیفیت : 720p | حجم : ۳۶۰ MB قیمت : 6200 تومان
کیفیت : 1080p | حجم : ۷۰۵ MB قیمت : 6500 تومان
کیفیت : 1080HQp | حجم : ۱.۲ GB قیمت : 7000 تومان
کیفیت : Bluray | حجم : ۳.۸ GB قیمت : 8000 تومان
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 15000 تومان
قسمت 5
کیفیت : 480p | حجم : ۲۵۷ MB قیمت : 6000 تومان
کیفیت : 720p | حجم : ۴۲۶ MB قیمت : 6200 تومان
کیفیت : 1080p | حجم : ۸۶۸ MB قیمت : 6500 تومان
کیفیت : 1080HQp | حجم : ۱.۵ GB قیمت : 7000 تومان
قسمت 6
کیفیت : 480p | حجم : ۲۵۰ MB قیمت : 6000 تومان
کیفیت : 720p | حجم : ۴۱۱ MB قیمت : 6200 تومان
کیفیت : 1080p | حجم : ۸۲۳ MB قیمت : 6500 تومان
کیفیت : 1080HQp | حجم : ۱.۲ GB قیمت : 7000 تومان
کیفیت : Bluray | حجم : ۲.۹ GB قیمت : 8000 تومان
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 15000 تومان
قسمت 7
کیفیت : 480p | حجم : ۲۳۸ MB قیمت : 6000 تومان
کیفیت : 720p | حجم : ۳۹۷ MB قیمت : 6200 تومان
کیفیت : 1080p | حجم : ۷۸۶ MB قیمت : 6500 تومان
کیفیت : 1080HQp | حجم : ۱.۴ GB قیمت : 7000 تومان
کیفیت : Bluray | حجم : ۳.۱ GB قیمت : 8000 تومان
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 15000 تومان
قسمت 8
کیفیت : 480p | حجم : ۲۰۸ MB قیمت : 6000 تومان
کیفیت : 720p | حجم : ۳۳۹ MB قیمت : 6200 تومان
کیفیت : 1080p | حجم : ۶۷۹ MB قیمت : 6500 تومان
کیفیت : 1080HQp | حجم : ۱.۲ GB قیمت : 7000 تومان
کیفیت : Bluray | حجم : ۳ GB قیمت : 8000 تومان
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 15000 تومان
قسمت 9 و 10
کیفیت : 480p | حجم : ۴۷۱ MB قیمت : 6000 تومان
کیفیت : 720p | حجم : ۷۸۴ MB قیمت : 6200 تومان
کیفیت : 1080p | حجم : ۱.۵ GB قیمت : 6500 تومان
کیفیت : 1080HQp | حجم : ۲.۲ GB قیمت : 7000 تومان
کیفیت : Bluray | حجم : ۳.۳ GB قیمت : 8000 تومان
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 15000 تومان
قسمت 11
کیفیت : 480p | حجم : ۲۱۲ MB قیمت : 6000 تومان
کیفیت : 720p | حجم : ۳۴۵ MB قیمت : 6200 تومان
کیفیت : 1080p | حجم : ۶۸۶ MB قیمت : 6500 تومان
کیفیت : 1080HQp | حجم : ۱.۲ GB قیمت : 7000 تومان
کیفیت : Bluray | حجم : ۳.۳ GB قیمت : 8000 تومان
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 15000 تومان
قسمت 12
کیفیت : 480p | حجم : ۲۱۲ MB قیمت : 6000 تومان
کیفیت : 720p | حجم : ۳۴۵ MB قیمت : 6200 تومان
کیفیت : 1080p | حجم : ۶۸۶ MB قیمت : 6500 تومان
کیفیت : 1080HQp | حجم : ۱.۲ GB قیمت : 7000 تومان
کیفیت : Bluray | حجم : ۴ GB قیمت : 8000 تومان
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 15000 تومان
قسمت 13
کیفیت : 480p | حجم : ۲۱۹ MB قیمت : 6000 تومان
کیفیت : 720p | حجم : ۳۶۸ MB قیمت : 6200 تومان
کیفیت : 1080p | حجم : ۷۲۳ MB قیمت : 6500 تومان
کیفیت : 1080HQp | حجم : ۱.۲ GB قیمت : 7000 تومان
کیفیت : Bluray | حجم : ۳.۴ GB قیمت : 8000 تومان
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 15000 تومان
قسمت 14
کیفیت : 480p | حجم : ۲۰۰ MB قیمت : 6000 تومان
کیفیت : 720p | حجم : ۳۳۰ MB قیمت : 6200 تومان
کیفیت : 1080p | حجم : ۶۳۹ MB قیمت : 6500 تومان
کیفیت : 1080HQp | حجم : ۱.۱ GB قیمت : 7000 تومان
کیفیت : Bluray | حجم : ۳.۹ GB قیمت : 8000 تومان
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 15000 تومان
قسمت 15
کیفیت : 480p | حجم : ۲۱۲ MB قیمت : 6000 تومان
کیفیت : 720p | حجم : ۳۵۲ MB قیمت : 6200 تومان
کیفیت : 1080p | حجم : ۶۹۸ MB قیمت : 6500 تومان
کیفیت : 1080HQp | حجم : ۱.۱ GB قیمت : 7000 تومان
کیفیت : Bluray | حجم : ۳.۹ GB قیمت : 8000 تومان
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 15000 تومان
قسمت 16
کیفیت : 480p | حجم : ۱۹۹ MB قیمت : 6000 تومان
کیفیت : 720p | حجم : ۳۲۸ MB قیمت : 6200 تومان
کیفیت : 1080p | حجم : ۶۳۲ MB قیمت : 6500 تومان
کیفیت : 1080HQp | حجم : ۹۴۰ MB قیمت : 7000 تومان
کیفیت : Bluray | حجم : ۳.۹ GB قیمت : 8000 تومان
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 15000 تومان
قسمت 17
کیفیت : 480p | حجم : ۲۱۵ MB قیمت : 6000 تومان
کیفیت : 720p | حجم : ۳۶۴ MB قیمت : 6200 تومان
کیفیت : 1080p | حجم : ۷۳۲ MB قیمت : 6500 تومان
کیفیت : 1080HQp | حجم : ۱.۱ GB قیمت : 7000 تومان
کیفیت : Bluray | حجم : ۴.۴ GB قیمت : 8000 تومان
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 15000 تومان
قسمت 18
کیفیت : 480p | حجم : ۱۹۱ MB قیمت : 6000 تومان
کیفیت : 720p | حجم : ۳۱۹ MB قیمت : 6200 تومان
کیفیت : 1080p | حجم : ۶۱۸ MB قیمت : 6500 تومان
کیفیت : 1080HQp | حجم : ۹۲۰ MB قیمت : 7000 تومان
کیفیت : Bluray | حجم : ۳.۸ GB قیمت : 8000 تومان
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 15000 تومان
قسمت 19
کیفیت : 480p | حجم : ۲۰۳ MB قیمت : 6000 تومان
کیفیت : 720p | حجم : ۳۳۵ MB قیمت : 6200 تومان
کیفیت : 1080p | حجم : ۶۵۳ MB قیمت : 6500 تومان
کیفیت : 1080HQp | حجم : ۹۷۱ MB قیمت : 7000 تومان
کیفیت : Bluray | حجم : ۳.۹ GB قیمت : 8000 تومان
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 15000 تومان
قسمت 20
کیفیت : 480p | حجم : ۱۸۷ MB قیمت : 6000 تومان
کیفیت : 720p | حجم : ۳۱۱ MB قیمت : 6200 تومان
کیفیت : 1080p | حجم : ۶۱۴ MB قیمت : 6500 تومان
کیفیت : 1080HQp | حجم : ۹۱۴ MB قیمت : 7000 تومان
کیفیت : Bluray | حجم : ۳.۶ GB قیمت : 8000 تومان
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 15000 تومان
قسمت 21
کیفیت : 480p | حجم : ۲۰۴ MB قیمت : 6000 تومان
کیفیت : 720p | حجم : ۳۳۸ MB قیمت : 6200 تومان
کیفیت : 1080p | حجم : ۶۴۸ MB قیمت : 6500 تومان
کیفیت : 1080HQp | حجم : ۱.۱ GB قیمت : 7000 تومان
کیفیت : Bluray | حجم : ۴ GB قیمت : 8000 تومان
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 15000 تومان
قسمت 22
کیفیت : 480p | حجم : ۱۸۱ MB قیمت : 6000 تومان
کیفیت : 720p | حجم : ۳۰۲ MB قیمت : 6200 تومان
کیفیت : 1080p | حجم : ۵۸۷ MB قیمت : 6500 تومان
کیفیت : 1080HQp | حجم : ۰.۹۸ GB قیمت : 7000 تومان
کیفیت : Bluray | حجم : ۳.۶ GB قیمت : 8000 تومان
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 15000 تومان
قسمت 23
کیفیت : 480p | حجم : ۲۱۸ MB قیمت : 6000 تومان
کیفیت : 720p | حجم : ۳۶۱ MB قیمت : 6200 تومان
کیفیت : 1080p | حجم : ۷۰۳ MB قیمت : 6500 تومان
کیفیت : 1080HQp | حجم : ۱.۲ GB قیمت : 7000 تومان
کیفیت : Bluray | حجم : ۳.۹ GB قیمت : 8000 تومان
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 15000 تومان
قسمت 24
کیفیت : 480p | حجم : ۲۴۵ MB قیمت : 6000 تومان
کیفیت : 720p | حجم : ۴۰۳ MB قیمت : 6200 تومان
کیفیت : 1080p | حجم : ۷۹۰ MB قیمت : 6500 تومان
کیفیت : 1080HQp | حجم : ۱.۳ GB قیمت : 7000 تومان
کیفیت : Bluray | حجم : ۳.۸ GB قیمت : 8000 تومان
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 10000 تومان
قسمت 25
کیفیت : 480p | حجم : ۲۰۸ MB قیمت : 6000 تومان
کیفیت : 720p | حجم : ۳۴۳ MB قیمت : 6200 تومان
کیفیت : 1080p | حجم : ۶۷۸ MB قیمت : 6500 تومان
کیفیت : 1080HQp | حجم : ۱.۲ GB قیمت : 7000 تومان
کیفیت : Bluray | حجم : ۴ GB قیمت : 8000 تومان
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 15000 تومان
قسمت 26
کیفیت : 480p | حجم : ۲۴۳ MB قیمت : 6000 تومان
کیفیت : 720p | حجم : ۴۰۸ MB قیمت : 6200 تومان
کیفیت : 1080p | حجم : ۸۰۷ MB قیمت : 6500 تومان
کیفیت : 1080HQp | حجم : ۱.۴ GB قیمت : 7000 تومان
کیفیت : Bluray | حجم : ۳.۸ GB قیمت : 8000 تومان
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 15000 تومان
قسمت 27
کیفیت : 480p | حجم : ۲۲۱ MB قیمت : 6000 تومان
کیفیت : 720p | حجم : ۳۶۹ MB قیمت : 6200 تومان
کیفیت : 1080p | حجم : ۸۳۳ MB قیمت : 6500 تومان
کیفیت : 1080HQp | حجم : ۱.۳ GB قیمت : 7000 تومان
کیفیت : Bluray | حجم : ۳.۶ GB قیمت : 8000 تومان
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 15000 تومان
قسمت 28
کیفیت : 480p | حجم : ۱۹۳ MB قیمت : 6000 تومان
کیفیت : 720p | حجم : ۳۱۶ MB قیمت : 6200 تومان
کیفیت : 1080p | حجم : ۶۱۶ MB قیمت : 6500 تومان
کیفیت : 1080HQp | حجم : ۱.۱ GB قیمت : 7000 تومان
کیفیت : Bluray | حجم : ۴ GB قیمت : 8000 تومان
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 15000 تومان
قسمت 29
کیفیت : 480p | حجم : ۲۳۳ MB قیمت : 6000 تومان
کیفیت : 720p | حجم : ۳۸۴ MB قیمت : 6200 تومان
کیفیت : 1080p | حجم : ۷۶۴ MB قیمت : 6500 تومان
کیفیت : 1080HQp | حجم : ۱.۳ GB قیمت : 7000 تومان
کیفیت : Bluray | حجم : ۳.۷ GB قیمت : 8000 تومان
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 15000 تومان

تریلر

1 تریلر