سریال یازده 2021 (11)

  • NaN
  • ورزشی
  • 50 دقیقه
  • PG-13

برنامه‌ی یازده تجربه‌ای تازه و جسورانه به تهیه کنندگی علی باذل و با اجرای خداداد عزیزی، رویکردی متفاوت به پدیده فوتبال دارد و تلاش می‌کند کنجکاوی‌ها، پرسش‌ها و ابهام‌های مخاطبان فوتبال را با کمک...

* لینک های قسمت یازدهم اضافه شد *

 

ژانر ها :

ورزشی
NaN
این سریال را ارزیابی کنید :

لینک های دانلود :

فصل اول
قسمت 1
کیفیت : 480p | حجم : 480 MB قیمت : 5,100 تومان
کیفیت : 720p | حجم : 480 MB قیمت : 5,200 تومان
کیفیت : 1080p | حجم : 1.3 GB قیمت : 5,500 تومان
کیفیت : 1080HQp | حجم : 2.4 GB قیمت : 6,000 تومان
کیفیت : Bluray | حجم : 5.4 GB قیمت : 7,000 تومان
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 10,000 تومان
قسمت 2
کیفیت : 480p | حجم : 334 MB قیمت : 5,100 تومان
کیفیت : 720p | حجم : 532 MB قیمت : 5,200 تومان
کیفیت : 1080p | حجم : 866 MB قیمت : 5,500 تومان
کیفیت : 1080HQp | حجم : 1.6 GB قیمت : 6,000 تومان
کیفیت : Bluray | حجم : 3.7 GB قیمت : 7,000 تومان
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 10,000 تومان
قسمت 3
کیفیت : 480p | حجم : 334 MB قیمت : 5,100 تومان
کیفیت : 720p | حجم : 532 MB قیمت : 5,200 تومان
کیفیت : 1080p | حجم : 866 MB قیمت : 5,500 تومان
کیفیت : 1080HQp | حجم : 1.6 GB قیمت : 6,000 تومان
کیفیت : Bluray | حجم : 3.7 GB قیمت : 7,000 تومان
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 10,000 تومان
قسمت 4
کیفیت : 480p | حجم : 334 MB قیمت : 5,100 تومان
کیفیت : 720p | حجم : 532 MB قیمت : 5,200 تومان
کیفیت : 1080p | حجم : 866 MB قیمت : 5,500 تومان
کیفیت : 1080HQp | حجم : 1.6 GB قیمت : 6,000 تومان
کیفیت : Bluray | حجم : 3.7 GB قیمت : 7,000 تومان
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 10,000 تومان
قسمت 5
کیفیت : 480p | حجم : 334 MB قیمت : 5,100 تومان
کیفیت : 720p | حجم : 532 MB قیمت : 5,200 تومان
کیفیت : 1080p | حجم : 866 MB قیمت : 5,500 تومان
کیفیت : 1080HQp | حجم : 1.6 GB قیمت : 6000 تومان
کیفیت : Bluray | حجم : 3.7 GB قیمت : 7,000 تومان
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 10,000 تومان
قسمت 6
کیفیت : 480p | حجم : 526 MB قیمت : 5,100 تومان
کیفیت : 720p | حجم : 776 MB قیمت : 5,200 تومان
کیفیت : 1080p | حجم : 1.2 GB قیمت : 5,500 تومان
کیفیت : 1080HQp | حجم : 2.5 GB قیمت : 6,000 تومان
کیفیت : Bluray | حجم : 5.9 GB قیمت : 7,000 تومان
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 10,000 تومان
قسمت 7
کیفیت : 480p | حجم : 643 MB قیمت : 5,100 تومان
کیفیت : 720p | حجم : 916 MB قیمت : 5,200 تومان
کیفیت : 1080p | حجم : 1.8 GB قیمت : 5,500 تومان
کیفیت : 1080HQp | حجم : 2.4 GB قیمت : 6,000 تومان
کیفیت : Bluray | حجم : 2.9 GB قیمت : 7,000 تومان
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 10,000 تومان
قسمت 8
کیفیت : 480p | حجم : 749 MB قیمت : 5,100 تومان
کیفیت : 720p | حجم : 1.1 GB قیمت : 5,200 تومان
کیفیت : 1080p | حجم : 1.8 GB قیمت : 5,500 تومان
کیفیت : 1080HQp | حجم : 4.9 GB قیمت : 6,000 تومان
کیفیت : Bluray | حجم : 8.1 GB قیمت : 7,000 تومان
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 10,000 تومان
قسمت 9
کیفیت : 480p | حجم : 588 MB قیمت : 5,100 تومان
کیفیت : 720p | حجم : 841 MB قیمت : 5,200 تومان
کیفیت : 1080p | حجم : 1.6 GB قیمت : 5,500 تومان
کیفیت : 1080HQp | حجم : 2.2 GB قیمت : 6,000 تومان
کیفیت : Bluray | حجم : 2.6 GB قیمت : 7,000 تومان
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 10,000 تومان
قسمت 10
کیفیت : 480p | حجم : 468 MB قیمت : 5,100 تومان
کیفیت : 720p | حجم : 664 MB قیمت : 5,200 تومان
کیفیت : 1080p | حجم : 1.8 GB قیمت : 5,500 تومان
کیفیت : 1080HQp | حجم : 1.3 GB قیمت : 6,000 تومان
کیفیت : Bluray | حجم : 2.1 GB قیمت : 7,000 تومان
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 10,000 تومان
قسمت 11
کیفیت : 480p | حجم : 580 MB قیمت : 5,100 تومان
کیفیت : 720p | حجم : 849 MB قیمت : 5,200 تومان
کیفیت : 1080p | حجم : 1.3 GB قیمت : 5,500 تومان
کیفیت : 1080HQp | حجم : 2.6 GB قیمت : 6,000 تومان
کیفیت : Bluray | حجم : 5.1 GB قیمت : 7,000 تومان
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 10,000 تومان

تصویر

3 تصویر