سریال جوکر (Joker)

  • NaN
  • کمدی
  • 50 دقیقه

در این برنامه، تعدادی از چهره‌ های مشهور هنری، ورزشی ، اجتماعی در یک اتاق در بسته برای ‏خنداندن یکدیگر رقابت می‌ کنند، اما چالش اصلی این‌ جاست که خودشان نباید بخندند.
 

* لینک های قسمت سوم فصل سوم اضافه شد *

 

ژانر ها :

کمدی
NaN
این سریال را ارزیابی کنید :

لینک های دانلود :

فصل 1
قسمت 1
کیفیت : 480p | حجم : ۳۲۷ MB قیمت : 8000 تومان
کیفیت : 720p | حجم : ۴۴۵ MB قیمت : 8500 تومان
کیفیت : 1080p | حجم : ۶۴۳ MB قیمت : 9000 تومان
کیفیت : 1080HQp | حجم : ۳.۲ GB قیمت : 9500 تومان
کیفیت : Bluray | حجم : ۶ GB قیمت : 10000 تومان
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 20000 تومان
قسمت 2
کیفیت : 480p | حجم : ۳۵۷ MB قیمت : 8000 تومان
کیفیت : 720p | حجم : ۷۱۲ MB قیمت : 8500 تومان
کیفیت : 1080p | حجم : ۱.۵ GB قیمت : 9000 تومان
کیفیت : 1080HQp | حجم : ۲.۴ GB قیمت : 9500 تومان
کیفیت : Bluray | حجم : ۴.۵ GB قیمت : 10000 تومان
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 20000 تومان
قسمت 3
کیفیت : 480p | حجم : ۳۶۱ MB قیمت : 8000 تومان
کیفیت : 720p | حجم : ۷۱۱ MB قیمت : 8500 تومان
کیفیت : 1080p | حجم : ۱.۶ GB قیمت : 9000 تومان
کیفیت : 1080HQp | حجم : ۲.۴ GB قیمت : 9500 تومان
کیفیت : Bluray | حجم : ۵.۲ GB قیمت : 10000 تومان
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 20000 تومان
قسمت 4
کیفیت : 480p | حجم : ۳۶۶ MB قیمت : 8000 تومان
کیفیت : 720p | حجم : ۷۲۳ MB قیمت : 8500 تومان
کیفیت : 1080p | حجم : ۱.۶ GB قیمت : 9000 تومان
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 20000 تومان
فصل 2
قسمت 1
کیفیت : 480p | حجم : ۳۷۵ MB قیمت : 8000 تومان
کیفیت : 720p | حجم : ۷۶۱ MB قیمت : 8500 تومان
کیفیت : 1080p | حجم : ۱.۶ GB قیمت : 9000 تومان
کیفیت : 1080HQp | حجم : ۲.۶ GB قیمت : 9500 تومان
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 20000 تومان
قسمت 2
کیفیت : 480p | حجم : ۳۷۷ MB قیمت : 8000 تومان
کیفیت : 720p | حجم : ۷۶۶ MB قیمت : 8500 تومان
کیفیت : 1080p | حجم : ۱.۷ GB قیمت : 9000 تومان
کیفیت : 1080HQp | حجم : ۲.۷ GB قیمت : 9500 تومان
کیفیت : Bluray | حجم : ۴ GB قیمت : 10000 تومان
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 20000 تومان
قسمت 3
کیفیت : 480p | حجم : ۲۹۵ MB قیمت : 8000 تومان
کیفیت : 720p | حجم : ۵۹۵ MB قیمت : 8500 تومان
کیفیت : 1080p | حجم : ۱.۳ GB قیمت : 9000 تومان
کیفیت : 1080HQp | حجم : ۲.۲ GB قیمت : 9500 تومان
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 20000 تومان
قسمت 4
کیفیت : 480p | حجم : ۳۸۲ MB قیمت : 8000 تومان
کیفیت : 720p | حجم : ۷۶۳ MB قیمت : 8500 تومان
کیفیت : 1080p | حجم : ۱.۷ GB قیمت : 9000 تومان
کیفیت : 1080HQp | حجم : ۲.۹ GB قیمت : 9500 تومان
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 20000 تومان
فصل 3
قسمت 1
کیفیت : 480p | حجم : ۴۸۶ MB قیمت : 8000 تومان
کیفیت : 720p | حجم : ۹۸۶ MB قیمت : 8500 تومان
کیفیت : 1080p | حجم : ۲.۱ GB قیمت : 9000 تومان
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 20000 تومان
قسمت 2
کیفیت : 480p | حجم : ۳۸۳ MB قیمت : 8000 تومان
کیفیت : 720p | حجم : ۷۸۱ MB قیمت : 8500 تومان
کیفیت : 1080p | حجم : ۱.۷ GB قیمت : 9000 تومان
کیفیت : 1080HQp | حجم : ۲.۸ GB قیمت : 9500 تومان
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 20000 تومان
قسمت 3
کیفیت : 480p | حجم : ۳۹۱ MB قیمت : 8000 تومان
کیفیت : 720p | حجم : ۷۹۵ MB قیمت : 8500 تومان
کیفیت : 1080p | حجم : ۱.۷ GB قیمت : 9000 تومان
کیفیت : 1080HQp | حجم : ۲.۸ GB قیمت : 9500 تومان
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 20000 تومان

تصویر

0 تصویر