سریال نیسان آبی 2021 (Blue Nissan)

نیسان آبی قصه جمشید است و رضا، قصه دو دوست قدیمی که روزی روزگاری عاشق دو خواهر به اسم زری و پری شدند و با آنها ازدواج کردند. جمشید شیفته جمشید هاشم پور است و نیسان آبی اش؛ رضا هم عاشق شعر و شاعری و در رویاهایش شاعری نامدار! جمشید روی نیسانش کار می کند و ریال روی ریال می گذارد تا چرخ زندگی اش بچرخد که البته سخت می چرخد، رضا هم در جستجوی فرصتی برای بهبود اقتصاد زندگی اش و شغلی بهتر! البته قصه ها دست از سر زندگی جمشید و رضا برنمی دارند و مدام آنها را درگیر اتفاقاتی ریز و درشت می کنند، اتفاقاتی که گهگاه لحظات شیرینی می سازند و گاهی هم غمگین!

* لینک های قسمت هفدهم اضافه شد *

ژانر ها :

کمدی خانوادگی
NaN
این سریال را ارزیابی کنید :

لینک های دانلود :

قسمت 1
کیفیت : 480p | حجم : ۳۱۱ MB قیمت : 8000 تومان
کیفیت : 720p | حجم : ۶۲۱ MB قیمت : 8500 تومان
کیفیت : 1080p | حجم : ۱.۵ GB قیمت : 9000 تومان
کیفیت : 1080HQp | حجم : ۲.۷ GB قیمت : 9500 تومان
کیفیت : Bluray | حجم : ۴.۱ GB قیمت : 10000 تومان
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 20000 تومان
قسمت 2
کیفیت : 480p | حجم : ۲۸۱ MB قیمت : 8000 تومان
کیفیت : 720p | حجم : ۵۵۵ MB قیمت : 8500 تومان
کیفیت : 1080p | حجم : ۱.۱ GB قیمت : 9000 تومان
کیفیت : 1080HQp | حجم : ۲ GB قیمت : 9500 تومان
کیفیت : Bluray | حجم : ۳.۵ GB قیمت : 10000 تومان
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 20000 تومان
قسمت 3
کیفیت : 480p | حجم : ۲۶۵ MB قیمت : 8000 تومان
کیفیت : 720p | حجم : ۵۱۹ MB قیمت : 8500 تومان
کیفیت : 1080p | حجم : ۱.۱ GB قیمت : 9000 تومان
کیفیت : 1080HQp | حجم : ۱.۹ GB قیمت : 9500 تومان
کیفیت : Bluray | حجم : ۳.۴ GB قیمت : 10000 تومان
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 20000 تومان
قسمت 4
کیفیت : 480p | حجم : ۲۸۸ MB قیمت : 8000 تومان
کیفیت : 720p | حجم : ۵۵۷ MB قیمت : 8500 تومان
کیفیت : 1080p | حجم : ۱.۱ GB قیمت : 9000 تومان
کیفیت : 1080HQp | حجم : ۱.۸ GB قیمت : 9500 تومان
کیفیت : Bluray | حجم : ۳.۷ GB قیمت : 10000 تومان
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 20000 تومان
قسمت 5
کیفیت : 480p | حجم : ۲۸۸ MB قیمت : 8000 تومان
کیفیت : 720p | حجم : ۵۵۵ MB قیمت : 8500 تومان
کیفیت : 1080p | حجم : ۱.۲ GB قیمت : 9000 تومان
کیفیت : 1080HQp | حجم : ۱.۹ GB قیمت : 9500 تومان
کیفیت : Bluray | حجم : ۳.۷ GB قیمت : 10000 تومان
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 20000 تومان
قسمت 6
کیفیت : 480p | حجم : ۳۴۶ MB قیمت : 8000 تومان
کیفیت : 720p | حجم : ۶۶۲ MB قیمت : 8500 تومان
کیفیت : 1080p | حجم : ۱.۴ GB قیمت : 9000 تومان
کیفیت : 1080HQp | حجم : ۲.۲ GB قیمت : 9500 تومان
کیفیت : Bluray | حجم : ۴.۵ GB قیمت : 10000 تومان
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 20000 تومان
قسمت 7
کیفیت : 480p | حجم : ۳۲۶ MB قیمت : 8000 تومان
کیفیت : 720p | حجم : ۶۲۲ MB قیمت : 8500 تومان
کیفیت : 1080p | حجم : ۱.۳ GB قیمت : 9000 تومان
کیفیت : 1080HQp | حجم : ۲.۱ GB قیمت : 9500 تومان
کیفیت : Bluray | حجم : ۴.۶ GB قیمت : 10000 تومان
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 20000 تومان
قسمت 8
کیفیت : 480p | حجم : ۳۴۴ MB قیمت : 8000 تومان
کیفیت : 720p | حجم : ۶۵۶ MB قیمت : 8500 تومان
کیفیت : 1080p | حجم : ۱.۴ GB قیمت : 9000 تومان
کیفیت : 1080HQp | حجم : ۲.۲ GB قیمت : 9500 تومان
کیفیت : Bluray | حجم : ۴.۴ GB قیمت : 10000 تومان
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 20000 تومان
قسمت 9
کیفیت : 480p | حجم : ۳۲۰ MB قیمت : 8000 تومان
کیفیت : 720p | حجم : ۶۱۲ MB قیمت : 8500 تومان
کیفیت : 1080p | حجم : ۱.۳ GB قیمت : 9000 تومان
کیفیت : 1080HQp | حجم : ۲.۱ GB قیمت : 9500 تومان
کیفیت : Bluray | حجم : ۴.۲ GB قیمت : 10000 تومان
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 20000 تومان
قسمت 10
کیفیت : 480p | حجم : ۳۳۹ MB قیمت : 8000 تومان
کیفیت : 720p | حجم : ۶۴۸ MB قیمت : 8500 تومان
کیفیت : 1080p | حجم : ۱.۳ GB قیمت : 9000 تومان
کیفیت : 1080HQp | حجم : ۲.۱ GB قیمت : 9500 تومان
کیفیت : Bluray | حجم : ۴.۲ GB قیمت : 10000 تومان
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 20000 تومان
قسمت 11
کیفیت : 480p | حجم : ۲۹۰ MB قیمت : 8000 تومان
کیفیت : 720p | حجم : ۵۵۵ MB قیمت : 8500 تومان
کیفیت : 1080p | حجم : ۱.۱ GB قیمت : 9000 تومان
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 20000 تومان
قسمت 12
کیفیت : 480p | حجم : ۲۹۳ MB قیمت : 8000 تومان
کیفیت : 720p | حجم : ۵۷۲ MB قیمت : 8500 تومان
کیفیت : 1080p | حجم : ۱.۲ GB قیمت : 9000 تومان
کیفیت : 1080HQp | حجم : ۱.۹ GB قیمت : 9500 تومان
کیفیت : Bluray | حجم : ۳.۶ GB قیمت : 10000 تومان
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 20000 تومان
قسمت 13
کیفیت : 480p | حجم : ۳۲۸ MB قیمت : 8000 تومان
کیفیت : 720p | حجم : ۶۳۶ MB قیمت : 8500 تومان
کیفیت : 1080p | حجم : ۱.۳ GB قیمت : 9000 تومان
کیفیت : 1080HQp | حجم : ۲.۱ GB قیمت : 9500 تومان
کیفیت : Bluray | حجم : ۴.۲ GB قیمت : 10000 تومان
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 20000 تومان
قسمت 14
کیفیت : 480p | حجم : ۲۸۷ MB قیمت : 8000 تومان
کیفیت : 720p | حجم : ۵۶۱ MB قیمت : 8500 تومان
کیفیت : 1080p | حجم : ۱.۲ GB قیمت : 9000 تومان
کیفیت : 1080HQp | حجم : ۱.۹ GB قیمت : 9500 تومان
کیفیت : Bluray | حجم : ۳.۹ GB قیمت : 10000 تومان
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 20000 تومان
قسمت 15
کیفیت : 480p | حجم : ۳۳۳ MB قیمت : 8000 تومان
کیفیت : 720p | حجم : ۵۶۰ MB قیمت : 8500 تومان
کیفیت : 1080p | حجم : ۱.۰۸ GB قیمت : 9000 تومان
کیفیت : 1080HQp | حجم : ۱.۹۷ GB قیمت : 9500 تومان
کیفیت : Bluray | حجم : ۴.۷ GB قیمت : 10000 تومان
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 20000 تومان
قسمت 16
کیفیت : 480p | حجم : ۲۷۸ MB قیمت : 8000 تومان
کیفیت : 720p | حجم : ۵۴۸ MB قیمت : 8500 تومان
کیفیت : 1080p | حجم : ۱.۲ GB قیمت : 9000 تومان
کیفیت : 1080HQp | حجم : ۱.۹ GB قیمت : 9500 تومان
کیفیت : Bluray | حجم : ۴ GB قیمت : 10000 تومان
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 20000 تومان

درباره سریال

نیسان آبی به کارگردانی منوچهر هادی و با هنرمندی بازیگران مطرح ایرانی قصه جیب خالی است و پول، قصه عشق است و شیفتگی، قصه خیانت است و وفاداری و از همه مهمتر نیسان آبی قصه خانواده است و خانواده و خانواده.