سریال خسوف 2021 (Khosoof)

امیر بر خلاف قول و قرارهایی که با دختر دایی خود گذاشته است، دل به دختر دیگری می بازد. آشکار شدن این عشق، خانواده امیر را به تکاپو انداخته و ...

* لینک های قسمت هفدهم اضافه شد *

ژانر ها :

درام عاشقانه
NaN
این سریال را ارزیابی کنید :

لینک های دانلود :

قسمت 1
کیفیت : 480p | حجم : 363 MB قیمت : 8000 تومان
کیفیت : 720p | حجم : 515 MB قیمت : 8,500 تومان
کیفیت : 1080p | حجم : 883 MB قیمت : 9,500 تومان
کیفیت : 1080HQp | حجم : 1.8 GB قیمت : 10,000 تومان
کیفیت : Bluray | حجم : 3.5 GB قیمت : 12,000 تومان
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 20,000 تومان
قسمت 2
کیفیت : 480p | حجم : 383 MB قیمت : 8000 تومان
کیفیت : 720p | حجم : 530 MB قیمت : 8,500 تومان
کیفیت : 1080p | حجم : 934 MB قیمت : 9,500 تومان
کیفیت : 1080HQp | حجم : 1.9 GB قیمت : 10,000 تومان
کیفیت : Bluray | حجم : 3.7 GB قیمت : 12,000 تومان
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 20,000 تومان
قسمت 3
کیفیت : 480p | حجم : 336 MB قیمت : 8000 تومان
کیفیت : 720p | حجم : 533 MB قیمت : 8,500 تومان
کیفیت : 1080p | حجم : 938 MB قیمت : 9,500 تومان
کیفیت : 1080HQp | حجم : 1.9 GB قیمت : 10,000 تومان
کیفیت : Bluray | حجم : 3.7 GB قیمت : 12,000 تومان
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 20,000 تومان
قسمت 4
کیفیت : 480p | حجم : 364 MB قیمت : 8000 تومان
کیفیت : 720p | حجم : 574 MB قیمت : 8,500 تومان
کیفیت : 1080p | حجم : 1012 MB قیمت : 9,500 تومان
کیفیت : 1080HQp | حجم : 2.1 GB قیمت : 10,000 تومان
کیفیت : Bluray | حجم : 4.0 GB قیمت : 12,000 تومان
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 20,000 تومان
قسمت 5
کیفیت : 480p | حجم : 386 MB قیمت : 8000 تومان
کیفیت : 720p | حجم : 494 MB قیمت : 8,500 تومان
کیفیت : 1080p | حجم : 934 MB قیمت : 9,500 تومان
کیفیت : 1080HQp | حجم : 1.9 GB قیمت : 10,000 تومان
کیفیت : Bluray | حجم : 3.7 GB قیمت : 12,000 تومان
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 20,000 تومان
قسمت 6
کیفیت : 480p | حجم : 312 MB قیمت : 8000 تومان
کیفیت : 720p | حجم : 494 MB قیمت : 8,500 تومان
کیفیت : 1080p | حجم : 870 MB قیمت : 9,500 تومان
کیفیت : 1080HQp | حجم : 1.8 GB قیمت : 10,000 تومان
کیفیت : Bluray | حجم : 3.5 GB قیمت : 12,000 تومان
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 20,000 تومان
قسمت 7
کیفیت : 480p | حجم : 369 MB قیمت : 8000 تومان
کیفیت : 720p | حجم : 585 MB قیمت : 8,500 تومان
کیفیت : 1080p | حجم : 1.0 GB قیمت : 9,500 تومان
کیفیت : 1080HQp | حجم : 2.1 GB قیمت : 10,000 تومان
کیفیت : Bluray | حجم : 4.1 GB قیمت : 12,000 تومان
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 20,000 تومان
قسمت 8
کیفیت : 480p | حجم : 350 MB قیمت : 8000 تومان
کیفیت : 720p | حجم : 555 MB قیمت : 8,500 تومان
کیفیت : 1080p | حجم : 927 MB قیمت : 9,500 تومان
کیفیت : 1080HQp | حجم : 2.0 GB قیمت : 10,000 تومان
کیفیت : Bluray | حجم : 3.9 GB قیمت : 12,000 تومان
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 20,000 تومان
قسمت 9
کیفیت : 480p | حجم : 331 MB قیمت : 8000 تومان
کیفیت : 720p | حجم : 582 MB قیمت : 8,500 تومان
کیفیت : 1080p | حجم : 915 MB قیمت : 9,500 تومان
کیفیت : 1080HQp | حجم : 1.9 GB قیمت : 10,000 تومان
کیفیت : Bluray | حجم : 3.6 GB قیمت : 12,000 تومان
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 20,000 تومان
قسمت 10
کیفیت : 480p | حجم : 363 MB قیمت : 8000 تومان
کیفیت : 720p | حجم : 576 MB قیمت : 8,500 تومان
کیفیت : 1080p | حجم : 962 MB قیمت : 9,500 تومان
کیفیت : 1080HQp | حجم : 2.0 GB قیمت : 10,000 تومان
کیفیت : Bluray | حجم : 4.0 GB قیمت : 12,000 تومان
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 20,000 تومان
قسمت 11
کیفیت : 480p | حجم : 316 MB قیمت : 8000 تومان
کیفیت : 720p | حجم : 466 MB قیمت : 8,500 تومان
کیفیت : 1080p | حجم : 837 MB قیمت : 9,500 تومان
کیفیت : 1080HQp | حجم : 1.8 GB قیمت : 10,000 تومان
کیفیت : Bluray | حجم : 3.5 GB قیمت : 12,000 تومان
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 20,000 تومان
قسمت 12
کیفیت : 480p | حجم : 316 MB قیمت : 8000 تومان
کیفیت : 720p | حجم : 466 MB قیمت : 8,500 تومان
کیفیت : 1080p | حجم : 837 MB قیمت : 9,500 تومان
کیفیت : 1080HQp | حجم : 1.8 GB قیمت : 10,000 تومان
کیفیت : Bluray | حجم : 3.5 GB قیمت : 12,000 تومان
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 20,000 تومان
قسمت 13
کیفیت : 480p | حجم : 343 MB قیمت : 8000 تومان
کیفیت : 720p | حجم : 498 MB قیمت : 8,500 تومان
کیفیت : 1080p | حجم : 831 MB قیمت : 9,500 تومان
کیفیت : 1080HQp | حجم : 1.8 GB قیمت : 10,000 تومان
کیفیت : Bluray | حجم : 3.5 GB قیمت : 12,000 تومان
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 20,000 تومان
قسمت 14
کیفیت : 480p | حجم : 299 MB قیمت : 8000 تومان
کیفیت : 720p | حجم : 474 MB قیمت : 8,500 تومان
کیفیت : 1080p | حجم : 834 MB قیمت : 9,500 تومان
کیفیت : 1080HQp | حجم : 1.7 GB قیمت : 10,000 تومان
کیفیت : Bluray | حجم : 3.6 GB قیمت : 12,000 تومان
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 20,000 تومان
قسمت 15
کیفیت : 480p | حجم : 387 MB قیمت : 8000 تومان
کیفیت : 720p | حجم : 571 MB قیمت : 8,500 تومان
کیفیت : 1080p | حجم : 1.1 GB قیمت : 9,500 تومان
کیفیت : 1080HQp | حجم : 2.2 GB قیمت : 10,000 تومان
کیفیت : Bluray | حجم : 4.3 GB قیمت : 12,000 تومان
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 20,000 تومان
قسمت 16
کیفیت : 480p | حجم : 406 MB قیمت : 8000 تومان
کیفیت : 720p | حجم : 579 MB قیمت : 8,500 تومان
کیفیت : 1080p | حجم : 1.1 GB قیمت : 9,500 تومان
کیفیت : 1080HQp | حجم : 2.3 GB قیمت : 10,000 تومان
کیفیت : Bluray | حجم : 4.3 GB قیمت : 12,000 تومان
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 20,000 تومان
قسمت 17
کیفیت : 480p | حجم : 311 MB قیمت : 8000 تومان
کیفیت : 720p | حجم : 493 MB قیمت : 8,500 تومان
کیفیت : 1080p | حجم : 902 MB قیمت : 9,500 تومان
کیفیت : 1080HQp | حجم : 1.8 GB قیمت : 10,000 تومان
کیفیت : Bluray | حجم : 3.5 GB قیمت : 12,000 تومان
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 20,000 تومان

درباره سریال

خسوف مجموعه‌ای نمایشی به کارگردانی مازیار میری است که در سامانه نمایش درخواستی نماوا پخش می‌شود. تهیه‌کننده این مجموعه که فضایی درام، اجتماعی و عاشقانه دارد، همایون اسعدیان است و از جمله بازیگران آن می‌توان به امین تارخ، ستاره اسکندری، مینو شریفی و مسعود کرامتی اشاره کرد.

 

موسیقی تیتراژ پایانی این مجموعه با شعری از حسین غیاثی به نام کجا بودی ، توسط محسن چاوشی اجرا شده‌است.

تصویر

5 تصویر