سریال نارگیل 2021 (Coconut)

  • NaN
  • فانتزی

پدربزرگ، معجونی می سازد تا سیاهی را از دل نارگیل خان و لنگه و لیوه بیرون کند. هاله نیز قصد دارد چیزی را از آزمایشگاه پدربزرگ بردارد. او نمی داند که این کارش چه خطراتی به همراه خواهد داشت.
 

* لینک های قسمت پانزدهم (پایان) اضافه شد *

ژانر ها :

فانتزی خانوادگی
NaN
این سریال را ارزیابی کنید :

لینک های دانلود :

قسمت 1
کیفیت : 480p | حجم : ۲۴۰ MB قیمت : 8000 تومان
کیفیت : 720p | حجم : ۴۵۵ MB قیمت : 8500 تومان
کیفیت : 1080p | حجم : ۹۰۱ MB قیمت : 9000 تومان
کیفیت : 1080HQp | حجم : ۱.۵ GB قیمت : 9500 تومان
کیفیت : Bluray | حجم : ۳ GB قیمت : 10000 تومان
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 20000 تومان
قسمت 2
کیفیت : 480p | حجم : ۲۲۳ MB قیمت : 8000 تومان
کیفیت : 720p | حجم : ۴۲۷ MB قیمت : 8500 تومان
کیفیت : 1080p | حجم : ۸۷۲ MB قیمت : 9000 تومان
کیفیت : 1080HQp | حجم : ۱.۴ GB قیمت : 9500 تومان
کیفیت : Bluray | حجم : ۲.۹ GB قیمت : 10000 تومان
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 20000 تومان
قسمت 3
کیفیت : 480p | حجم : ۲۵۰ MB قیمت : 8000 تومان
کیفیت : 720p | حجم : ۵۰۱ MB قیمت : 8500 تومان
کیفیت : 1080p | حجم : ۱.۱ GB قیمت : 9000 تومان
کیفیت : 1080HQp | حجم : ۱.۹ GB قیمت : 9500 تومان
کیفیت : Bluray | حجم : ۳ GB قیمت : 10000 تومان
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 20000 تومان
قسمت 4
کیفیت : 480p | حجم : ۲۳۴ MB قیمت : 8000 تومان
کیفیت : 720p | حجم : ۴۵۴ MB قیمت : 8500 تومان
کیفیت : 1080p | حجم : ۹۰۹ MB قیمت : 9000 تومان
کیفیت : 1080HQp | حجم : ۱.۵ GB قیمت : 9500 تومان
کیفیت : Bluray | حجم : ۲.۹ GB قیمت : 10000 تومان
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 20000 تومان
قسمت 5
کیفیت : 480p | حجم : ۲۴۸ MB قیمت : 8000 تومان
کیفیت : 720p | حجم : ۴۸۰ MB قیمت : 8500 تومان
کیفیت : 1080p | حجم : ۹۴۴ MB قیمت : 9000 تومان
کیفیت : 1080HQp | حجم : ۱.۶ GB قیمت : 9500 تومان
کیفیت : Bluray | حجم : ۲.۹ GB قیمت : 10000 تومان
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 20000 تومان
قسمت 6
کیفیت : 480p | حجم : ۲۵۱ MB قیمت : 6,000 تومان
کیفیت : 720p | حجم : ۴۸۷ MB قیمت : 7000 تومان
کیفیت : 1080p | حجم : ۹۷۸ MB قیمت : 8000 تومان
کیفیت : 1080HQp | حجم : ۱.۴ GB قیمت : 9000 تومان
کیفیت : Bluray | حجم : ۲.۹ GB قیمت : 10000 تومان
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 20000 تومان
قسمت 7
کیفیت : 480p | حجم : ۲۷۹ MB قیمت : 8000 تومان
کیفیت : 720p | حجم : ۵۵۹ MB قیمت : 8500 تومان
کیفیت : 1080p | حجم : ۸۹۴ MB قیمت : 9000 تومان
کیفیت : 1080HQp | حجم : ۱.۲ GB قیمت : 9500 تومان
کیفیت : Bluray | حجم : ۲.۹ GB قیمت : 10000 تومان
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 20000 تومان
قسمت 8
کیفیت : 480p | حجم : ۲۶۸ MB قیمت : 8000 تومان
کیفیت : 720p | حجم : ۵۱۹ MB قیمت : 8500 تومان
کیفیت : 1080p | حجم : ۱.۱ GB قیمت : 9000 تومان
کیفیت : 1080HQp | حجم : ۱.۷ GB قیمت : 9500 تومان
کیفیت : Bluray | حجم : ۲.۹ GB قیمت : 10000 تومان
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 20000 تومان
قسمت 9
کیفیت : 480p | حجم : ۲۵۶ MB قیمت : 8000 تومان
کیفیت : 720p | حجم : ۵۰۵ MB قیمت : 8500 تومان
کیفیت : 1080p | حجم : ۱ GB قیمت : 9000 تومان
کیفیت : 1080HQp | حجم : ۱.۷ GB قیمت : 9500 تومان
کیفیت : Bluray | حجم : ۲.۹ GB قیمت : 10000 تومان
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 20000 تومان
قسمت 10
کیفیت : 480p | حجم : ۲۵۲ MB قیمت : 8000 تومان
کیفیت : 720p | حجم : ۵۰۲ MB قیمت : 8500 تومان
کیفیت : 1080p | حجم : ۱.۱ GB قیمت : 9000 تومان
کیفیت : 1080HQp | حجم : ۱.۷ GB قیمت : 9500 تومان
کیفیت : Bluray | حجم : ۲.۹ GB قیمت : 10000 تومان
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 20000 تومان
قسمت 11
کیفیت : 480p | حجم : ۲۹۳ MB قیمت : 8000 تومان
کیفیت : 720p | حجم : ۵۷۷ MB قیمت : 8500 تومان
کیفیت : 1080p | حجم : ۱.۲ GB قیمت : 9000 تومان
کیفیت : 1080HQp | حجم : ۱.۸ GB قیمت : 9500 تومان
کیفیت : Bluray | حجم : ۲.۹ GB قیمت : 10000 تومان
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 20000 تومان
قسمت 12
کیفیت : 480p | حجم : ۲۶۹ MB قیمت : 8000 تومان
کیفیت : 720p | حجم : ۵۳۷ MB قیمت : 8500 تومان
کیفیت : 1080p | حجم : ۱.۱ GB قیمت : 9000 تومان
کیفیت : 1080HQp | حجم : ۱.۸ GB قیمت : 9500 تومان
کیفیت : Bluray | حجم : ۲.۹ GB قیمت : 10000 تومان
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 20000 تومان
قسمت 13
کیفیت : 480p | حجم : ۲۴۶ MB قیمت : 8000 تومان
کیفیت : 720p | حجم : ۴۷۳ MB قیمت : 8500 تومان
کیفیت : 1080p | حجم : ۹۲۵ MB قیمت : 9000 تومان
کیفیت : Bluray | حجم : ۲.۷ GB قیمت : 10000 تومان
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 20000 تومان
قسمت 14
کیفیت : 480p | حجم : ۲۵۷ MB قیمت : 8000 تومان
کیفیت : 720p | حجم : ۴۹۸ MB قیمت : 8500 تومان
کیفیت : 1080p | حجم : ۹۵۹ MB قیمت : 9000 تومان
کیفیت : 1080HQp | حجم : ۱.۵ GB قیمت : 9500 تومان
کیفیت : Bluray | حجم : ۲.۷ GB قیمت : 10000 تومان
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 20000 تومان
قسمت 15
کیفیت : 480p
کیفیت : 720p
کیفیت : 1080p
کیفیت : 1080HQp
کیفیت : Bluray
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی)
کیفیت : 480p | حجم : ۲۴۸ MB قیمت : 8000 تومان
کیفیت : 720p | حجم : ۴۶۹ MB قیمت : 8500 تومان
کیفیت : 1080p | حجم : ۹۱۰ MB قیمت : 9000 تومان
کیفیت : 1080HQp | حجم : ۱.۴ GB قیمت : 9500 تومان
کیفیت : Bluray | حجم : ۲.۷ GB قیمت : 10000 تومان
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 20000 تومان

درباره سریال

نارگیل عنوان یکی از تازه‌ترین مجموعه‌های شبکه نمایش خانگی است که پس از مدت‌ها و در آستانه فصل پاییز ۱۴۰۰ قرار است با پخش در فیلیمو جای خالی سریال ویژه کودکان و نوجوانان را در ویترین مجموعه‌های خانگی پر کند