دانلود سریال Breaking Bad 2008 (بریکینگ بد)

 داستان سریال درباره یک معلم شیمی میانسال است که متوجه می شود که دارای سرطان ریه است و 2 سال بیشتر وقت برای زندگی ندارد. او که وضع مالی خوبی ندارد و دارای همسر و پسری معلول می باشد، به این فکر می افتد که باید قبل از مردن زندگی خانواده خود را تامین کند. پس با توجه به آشناییش به علم شیمی، همراه با یکی ...

NaN
این سریال را ارزیابی کنید :

لینک های دانلود : (تمامی فیلم ها سانسور و بازبینی شده می باشد.)

دوبله فارسی سریال بریکینگ بد
فصل 1
قسمت 1
کیفیت : 480p
کیفیت : 720p
کیفیت : 1080p
تماشا آنلاین
قسمت 2
کیفیت : 480p | حجم : 290.32 MB
کیفیت : 720p | حجم : 386.85 MB
کیفیت : 1080p | حجم : 547.81 MB
تماشا آنلاین
قسمت 3
کیفیت : 480p | حجم : 297.64 MB
کیفیت : 720p | حجم : 396.64 MB
کیفیت : 1080p | حجم : 561.85 MB
تماشا آنلاین
قسمت 4
کیفیت : 480p | حجم : 304.90 MB
کیفیت : 720p | حجم : 406.71 MB
کیفیت : 1080p | حجم : 576.21 MB
تماشا آنلاین
قسمت 5
کیفیت : 480p | حجم : 282.52 MB
کیفیت : 720p | حجم : 376.59 MB
کیفیت : 1080p | حجم : 533.09 MB
تماشا آنلاین
قسمت 6
کیفیت : 480p | حجم : 296.97 MB
کیفیت : 720p | حجم : 396.11 MB
کیفیت : 1080p | حجم : 561.22 MB
تماشا آنلاین
قسمت 7
کیفیت : 480p | حجم : 287.86 MB
کیفیت : 720p | حجم : 383.67 MB
کیفیت : 1080p | حجم : 542.91 MB
تماشا آنلاین
فصل 2
قسمت 1
کیفیت : 480p | حجم : 282.90 MB
کیفیت : 720p | حجم : 377.01 MB
کیفیت : 1080p | حجم : 533.79 MB
تماشا آنلاین
قسمت 2
کیفیت : 480p | حجم : 305.53 MB
کیفیت : 720p | حجم : 407.36 MB
کیفیت : 1080p | حجم : 576.83 MB
تماشا آنلاین
قسمت 3
کیفیت : 480p | حجم : 282.62 MB
کیفیت : 720p | حجم : 376.56 MB
کیفیت : 1080p | حجم : 533.24 MB
تماشا آنلاین
قسمت 4
کیفیت : 480p | حجم : 302.75 MB
کیفیت : 720p | حجم : 403.45 MB
کیفیت : 1080p | حجم : 571.13 MB
تماشا آنلاین
قسمت 5
کیفیت : 480p | حجم : 294.03 MB
کیفیت : 720p | حجم : 391.95 MB
کیفیت : 1080p | حجم : 555.11 MB
تماشا آنلاین
قسمت 6
کیفیت : 480p | حجم : 295.97 MB
کیفیت : 720p | حجم : 394.64 MB
کیفیت : 1080p | حجم : 559.26 MB
تماشا آنلاین
قسمت 7
کیفیت : 480p | حجم : 293.92 MB
کیفیت : 720p | حجم : 392.05 MB
کیفیت : 1080p | حجم : 555.51 MB
تماشا آنلاین
قسمت 8
کیفیت : 480p | حجم : 277.44 MB
کیفیت : 720p | حجم : 369.90 MB
کیفیت : 1080p | حجم : 523.94 MB
تماشا آنلاین
قسمت 9
کیفیت : 480p | حجم : 291.09 MB
کیفیت : 720p | حجم : 388.15 MB
کیفیت : 1080p | حجم : 550.03 MB
تماشا آنلاین
قسمت 10
کیفیت : 480p | حجم : 263.09 MB
کیفیت : 720p | حجم : 350.54 MB
کیفیت : 1080p | حجم : 496.62 MB
تماشا آنلاین
قسمت 11
کیفیت : 480p | حجم : 268.88 MB
کیفیت : 720p | حجم : 358.44 MB
کیفیت : 1080p | حجم : 507.80 MB
تماشا آنلاین
قسمت 12
کیفیت : 480p | حجم : 285.23 MB
کیفیت : 720p | حجم : 380.08 MB
کیفیت : 1080p | حجم : 538.03 MB
تماشا آنلاین
قسمت 13
کیفیت : 480p | حجم : 301.12 MB
کیفیت : 720p | حجم : 401.71 MB
کیفیت : 1080p | حجم : 568.88 MB
تماشا آنلاین
فصل 3
قسمت 1
کیفیت : 480p | حجم : 305.26 MB
کیفیت : 720p | حجم : 406.97 MB
کیفیت : 1080p | حجم : 575.91 MB
تماشا آنلاین
قسمت 2
کیفیت : 480p | حجم : 301.61 MB
کیفیت : 720p | حجم : 402.21 MB
کیفیت : 1080p | حجم : 570.05 MB
تماشا آنلاین
قسمت 3
کیفیت : 480p | حجم : 293.40 MB
کیفیت : 720p | حجم : 391.12 MB
کیفیت : 1080p | حجم : 553.96 MB
تماشا آنلاین
قسمت 4
کیفیت : 480p | حجم : 287.01 MB
کیفیت : 720p | حجم : 382.57 MB
کیفیت : 1080p | حجم : 541.74 MB
تماشا آنلاین
قسمت 5
کیفیت : 480p | حجم : 271.59 MB
کیفیت : 720p | حجم : 361.99 MB
کیفیت : 1080p | حجم : 512.40 MB
تماشا آنلاین
قسمت 6
کیفیت : 480p | حجم : 302.22 MB
کیفیت : 720p | حجم : 402.76 MB
کیفیت : 1080p | حجم : 569.93 MB
تماشا آنلاین
قسمت 7
کیفیت : 480p | حجم : 303.86 MB
کیفیت : 720p | حجم : 405.47 MB
کیفیت : 1080p | حجم : 573.84 MB
تماشا آنلاین
قسمت 8
کیفیت : 480p | حجم : 295.52 MB
کیفیت : 720p | حجم : 393.91 MB
کیفیت : 1080p | حجم : 557.98 MB
تماشا آنلاین
قسمت 9
کیفیت : 480p | حجم : 300.46 MB
کیفیت : 720p | حجم : 400.52 MB
کیفیت : 1080p | حجم : 567.01 MB
تماشا آنلاین
قسمت 10
کیفیت : 480p | حجم : 301.29 MB
کیفیت : 720p | حجم : 401.75 MB
کیفیت : 1080p | حجم : 569.11 MB
تماشا آنلاین
قسمت 11
کیفیت : 480p | حجم : 267.54 MB
کیفیت : 720p | حجم : 356.62 MB
کیفیت : 1080p | حجم : 504.37 MB
تماشا آنلاین
قسمت 12
کیفیت : 480p | حجم : 272.14 MB
کیفیت : 720p | حجم : 362.87 MB
کیفیت : 1080p | حجم : 514.35 MB
تماشا آنلاین
قسمت 13
کیفیت : 480p | حجم : 301.65 MB
کیفیت : 720p | حجم : 402.26 MB
کیفیت : 1080p | حجم : 569.76 MB
تماشا آنلاین
فصل 4
قسمت 1
کیفیت : 480p | حجم : 297.47 MB
کیفیت : 720p | حجم : 396.68 MB
کیفیت : 1080p | حجم : 561.09 MB
تماشا آنلاین
قسمت 2
کیفیت : 480p | حجم : 270.72 MB
کیفیت : 720p | حجم : 360.94 MB
کیفیت : 1080p | حجم : 511.00 MB
تماشا آنلاین
قسمت 3
کیفیت : 480p | حجم : 280.75 MB
کیفیت : 720p | حجم : 374.37 MB
کیفیت : 1080p | حجم : 530.11 MB
تماشا آنلاین
قسمت 4
کیفیت : 480p | حجم : 264.24 MB
کیفیت : 720p | حجم : 352.41 MB
کیفیت : 1080p | حجم : 498.54 MB
تماشا آنلاین
قسمت 5
کیفیت : 480p | حجم : 272.22 MB
کیفیت : 720p | حجم : 363.02 MB
کیفیت : 1080p | حجم : 514.14 MB
تماشا آنلاین
قسمت 6
کیفیت : 480p | حجم : 300.55 MB
کیفیت : 720p | حجم : 400.88 MB
کیفیت : 1080p | حجم : 567.98 MB
تماشا آنلاین
قسمت 7
کیفیت : 480p | حجم : 300.54 MB
کیفیت : 720p | حجم : 400.72 MB
کیفیت : 1080p | حجم : 567.34 MB
تماشا آنلاین
قسمت 8
کیفیت : 480p | حجم : 300.66 MB
کیفیت : 720p | حجم : 400.88 MB
کیفیت : 1080p | حجم : 567.32 MB
تماشا آنلاین
قسمت 9
کیفیت : 480p | حجم : 301.62 MB
کیفیت : 720p | حجم : 402.40 MB
کیفیت : 1080p | حجم : 570.10 MB
تماشا آنلاین
قسمت 10
کیفیت : 480p | حجم : 295.08 MB
کیفیت : 720p | حجم : 393.83 MB
کیفیت : 1080p | حجم : 557.52 MB
تماشا آنلاین
قسمت 11
کیفیت : 480p | حجم : 300.04 MB
کیفیت : 720p | حجم : 399.95 MB
کیفیت : 1080p | حجم : 566.52 MB
تماشا آنلاین
قسمت 12
کیفیت : 480p | حجم : 292.12 MB
کیفیت : 720p | حجم : 389.38 MB
کیفیت : 1080p | حجم : 551.11 MB
تماشا آنلاین
قسمت 13
کیفیت : 480p | حجم : 324.10 MB
کیفیت : 720p | حجم : 431.69 MB
کیفیت : 1080p | حجم : 611.11 MB
تماشا آنلاین
فصل 5
قسمت 1
کیفیت : 480p | حجم : 270.60 MB
کیفیت : 720p | حجم : 360.90 MB
کیفیت : 1080p | حجم : 511.24 MB
تماشا آنلاین
قسمت 2
کیفیت : 480p | حجم : 282.23 MB
کیفیت : 720p | حجم : 376.50 MB
کیفیت : 1080p | حجم : 533.48 MB
تماشا آنلاین
قسمت 3
کیفیت : 480p | حجم : 300.74 MB
کیفیت : 720p | حجم : 400.92 MB
کیفیت : 1080p | حجم : 567.52 MB
تماشا آنلاین
قسمت 4
کیفیت : 480p | حجم : 287.75 MB
کیفیت : 720p | حجم : 383.76 MB
کیفیت : 1080p | حجم : 543.77 MB
تماشا آنلاین
قسمت 5
کیفیت : 480p | حجم : 311.50 MB
کیفیت : 720p | حجم : 415.27 MB
کیفیت : 1080p | حجم : 587.65 MB
تماشا آنلاین
قسمت 6
کیفیت : 480p | حجم : 297.64 MB
کیفیت : 720p | حجم : 396.78 MB
کیفیت : 1080p | حجم : 561.92 MB
تماشا آنلاین
قسمت 7
کیفیت : 480p | حجم : 306.25 MB
کیفیت : 720p | حجم : 408.43 MB
کیفیت : 1080p | حجم : 577.42 MB
تماشا آنلاین
قسمت 8
کیفیت : 480p | حجم : 300.69 MB
کیفیت : 720p | حجم : 400.65 MB
کیفیت : 1080p | حجم : 567.35 MB
تماشا آنلاین
قسمت 9
کیفیت : 480p | حجم : 292.69 MB
کیفیت : 720p | حجم : 390.34 MB
کیفیت : 1080p | حجم : 552.77 MB
تماشا آنلاین
قسمت 10
کیفیت : 480p | حجم : 296.68 MB
کیفیت : 720p | حجم : 395.28 MB
کیفیت : 1080p | حجم : 559.65 MB
تماشا آنلاین
قسمت 11
کیفیت : 480p | حجم : 307.49 MB
کیفیت : 720p | حجم : 409.97 MB
کیفیت : 1080p | حجم : 580.51 MB
تماشا آنلاین
قسمت 12
کیفیت : 480p | حجم : 303.87 MB
کیفیت : 720p | حجم : 405.03 MB
کیفیت : 1080p | حجم : 573.31 MB
تماشا آنلاین
قسمت 13
کیفیت : 480p | حجم : 296.72 MB
کیفیت : 720p | حجم : 395.83 MB
کیفیت : 1080p | حجم : 560.82 MB
تماشا آنلاین
قسمت 14
کیفیت : 480p | حجم : 300.72 MB
کیفیت : 720p | حجم : 401.03 MB
کیفیت : 1080p | حجم : 568.04 MB
تماشا آنلاین
قسمت 15
کیفیت : 480p | حجم : 342.68 MB
کیفیت : 720p | حجم : 457.11 MB
کیفیت : 1080p | حجم : 647.19 MB
تماشا آنلاین
قسمت 16
کیفیت : 480p | حجم : 354.23 MB
کیفیت : 720p | حجم : 472.02 MB
کیفیت : 1080p | حجم : 667.94 MB
تماشا آنلاین

درباره سریال

برِیکینگ بَد، افسارگسیختن یا از راه به در شدن یا قانون‌شکن (به انگلیسی: Breaking Bad)؛ مجموعه تلویزیونی درام آمریکایی است که سازنده و تهیه‌کنندهٔ آن وینس گیلیگان است. این مجموعه در شهر البوکرکی در ایالت نیومکزیکوی آمریکا ساخته و تهیه شده‌است. افسارگسیخته داستان والتر وایت (برایان کرانستون) دانشمند شیمی زحمتکش و بی‌حاشیه ای را به تصویر می‌کشد که دبیر دبیرستان است. وایت در ابتدای داستان متوجه می‌شود مبتلا به سرطان ریه است. او پیش از فرارسیدن مرگش، برای تأمین مالی خانواده‌اش به همراه دانش‌آموز رفوزه پیشین خود، جسی پینکمن (آرون پال) شروع به تولید و پخش مت‌آمفتامین (شیشه) می‌کند اما رفته رفته به این کار آلوده شده و تبدیل به سرکردهٔ یکی از بزرگترین گروه‌های مافیای مواد مخدر در جنوب ایالات متحده می‌شود.

در ۲۰ ژانویه ۲۰۰۸، نخستین قسمت مجموعه و در ۲۹ سپتامبر ۲۰۱۳ قسمت آخر آن از طریق شبکه کابلی ای‌ام‌سی در آمریکا و کانادا پخش شد. در ۱۴ اوت ۲۰۱۱ ای‌ام‌سی اعلام نمود که این سریال برای فصل پنجم و پایانی در ۱۶ قسمت تمدید شده‌است. فصل آخر این مجموعه به دو بخش ۸ قسمتی تقسیم شد که در دو سال پخش می‌شود. بخش اول فصل آخر در ۱۵ ژوئیهٔ ۲۰۱۲ آغاز شد و در ۲ سپتامبر ۲۰۱۲ پایان یافت و بخش دوم آن نیز در تابستان ۲۰۱۳ پخش شد.

افسارگسیخته تحسین گسترده منتقدان را به دست آورد.این مجموعه توانست شانزده جایزه امی ساعات پربیننده از مجموع سی نامزدی را به دست بیاورد. از جمله این جوایز می‌توان به دو جایزه امی بهترین سریال درام، یک جایزه امی بهترین نویسندگی،یک جایزه امی بهترین کارگردانی، چهار جایزه امی بهترین بازیگر نقش اول مرد درام برای کرانستون، سه جایزه امی بهترین بازیگر نقش مکمل مرد درام برای پاول و دو جایزه امی بهترین بازیگر نقش مکمل زن درام برای آنا گان در نقش اسکایلر وایت اشاره کرد. این سریال در جایزه گلدن گلوب توانسته دو بار نامزد بهترین سریال درام و چهار بار نامزدی بهترین بازیگر نقش اول مرد درام برای کرانستون هر کدام با یک برد شود. همچنین آرون پاول یا همان جسی پنکمن، یک بار نامزد بهترین بازیگر نقش مکمل مرد شده است. بازیگران این سریال در جایزه انجمن بازیگران فیلم نیز حضور موفقی داشتند. در این جوایز کرانستون توانسته از پنج نامزدی بهترین بازیگر نقش اول مرد درام صاحب دو جایزه شود، و مجموعه بازیگران نیز توانستند جایزه بهترین مجموع بازیگران سریال درام را تصاحب کنند.

در سال ۲۰۱۳، رکوردهای جهانی گینس رکورد «تحسین برانگیزترین سریال تلویزیونی تاریخ جهان» را به خاطر دریافت ۹۹ درصدی رأی مثبت منتقدان به نام برکینگ بد ثبت کرد.

در سال ۲۰۱۵ مجموعهٔ تلویزیونی بهتره با ساول تماس بگیری از شبکهٔ ای‌ام‌سی پخش شد که سال‌های قبل از شروع به کار والتر وایت و جسی پینکمن را نمایش می‌دهد.

منبع : ویکی پدیا

بازیگر

کارگردان

Vince Gilligan

Vince Gilligan

  • United States of America
Michael Slovis

Michael Slovis

  • United States of America
Adam Bernstein

Adam Bernstein

  • United States of America

نویسنده

Peter Gould

Peter Gould

  • United States of America
Vince Gilligan

Vince Gilligan

  • United States of America