سریال مسابقه هفت خان 2021 (Haft Khan)

هفت خان مسابقه‌ای با اجرای محمدرضا گلزار است که شما می‌توانید در آن اطلاعات عمومی خود را محک بزنید. شرکت کننده‌های این مسابقه هیجان‌انگیز، باید بر اساس اطلاعات عمومی خود به سوالات متنوعی که از موضوعات مختلف طرح شده‌اند، پاسخ دهند.
 

** لینک های قسمت چهلم (پایان)  اضافه شد **

NaN
این سریال را ارزیابی کنید :

لینک های دانلود :

قسمت 1
کیفیت : 480p | حجم : 373.59 MB قیمت : 5,100 تومان
کیفیت : 720p | حجم : 603.64 MB قیمت : 5,200 تومان
کیفیت : 1080p | حجم : 1.06 GB قیمت : 5,500 تومان
کیفیت : 1080HQp | حجم : 2.23 GB قیمت : 6,000 تومان
کیفیت : Bluray | حجم : 4.34 GB قیمت : 7,000 تومان
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 10,000 تومان
قسمت 2
کیفیت : 480p | حجم : 420.47 MB قیمت : 5,100 تومان
کیفیت : 720p | حجم : 679.56 MB قیمت : 5,200 تومان
کیفیت : 1080p | حجم : 1.04 GB قیمت : 5,500 تومان
کیفیت : 1080HQp | حجم : 2.50 GB قیمت : 6,000 تومان
کیفیت : Bluray | حجم : 4.86 GB قیمت : 7,000 تومان
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 10,000 تومان
قسمت 3
کیفیت : 480p | حجم : 466.05 MB قیمت : 5,100 تومان
کیفیت : 720p | حجم : 643.04 MB قیمت : 5,200 تومان
کیفیت : 1080p | حجم : 1.03 GB قیمت : 5,500 تومان
کیفیت : 1080HQp | حجم : 6,000 قیمت : 2.18 GB تومان
کیفیت : Bluray | حجم : 7,000 قیمت : 4.28 GB تومان
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) | حجم : 10,000
قسمت 4
کیفیت : 480p | حجم : 295.84 MB قیمت : 5,100 تومان
کیفیت : 720p | حجم : 459.47 MB قیمت : 5,200 تومان
کیفیت : 1080p | حجم : 867.41 MB قیمت : 5,500 تومان
کیفیت : 1080HQp | حجم : 1.72 GB قیمت : 6,000 تومان
کیفیت : Bluray | حجم : 3.35 GB قیمت : 7,000 تومان
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 10,000 تومان
قسمت 5
کیفیت : 480p | حجم : 331.01 MB قیمت : 5,100 تومان
کیفیت : 720p | حجم : 514.12 MB قیمت : 5,200 تومان
کیفیت : 1080p | حجم : 806.52 MB قیمت : 5,500 تومان
کیفیت : 1080HQp | حجم : 1.92 GB قیمت : 6,000 تومان
کیفیت : Bluray | حجم : 3.74 GB قیمت : 7,000 تومان
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 10,000 تومان
قسمت 6
کیفیت : 480p | حجم : 373.49 MB قیمت : 5,100 تومان
کیفیت : 720p | حجم : 580.41 MB قیمت : 5,200 تومان
کیفیت : 1080p | حجم : 910.43 MB قیمت : 5,500 تومان
کیفیت : 1080HQp | حجم : 2.17 GB قیمت : 6,000 تومان
کیفیت : Bluray | حجم : 4.20 GB قیمت : 7,000 تومان
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 10,000 تومان
قسمت 7
کیفیت : 480p | حجم : 471.85 MB قیمت : 5,100 تومان
کیفیت : 720p | حجم : 829.51 MB قیمت : 5,200 تومان
کیفیت : 1080p | حجم : 1.12 GB قیمت : 5,500 تومان
کیفیت : 1080HQp | حجم : 2.36 GB قیمت : 6,000 تومان
کیفیت : Bluray | حجم : 4.58 GB قیمت : 7,000 تومان
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 10,000 تومان
قسمت 8
کیفیت : 480p | حجم : 428.73 MB قیمت : 5,100 تومان
کیفیت : 720p | حجم : 548.57 MB قیمت : 5,200 تومان
کیفیت : 1080p | حجم : 921.38 MB قیمت : 5,500 تومان
کیفیت : 1080HQp | حجم : 2.04 GB قیمت : 6,000 تومان
کیفیت : Bluray | حجم : 3.95 GB قیمت : 7,000 تومان
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 10,000 تومان
قسمت 9
کیفیت : 480p | حجم : 397.83 MB قیمت : 5,100 تومان
کیفیت : 720p | حجم : 582.14 MB قیمت : 5,200 تومان
کیفیت : 1080p | حجم : 1.11 GB قیمت : 5,500 تومان
کیفیت : 1080HQp | حجم : 1.52 GB قیمت : 6,000 تومان
کیفیت : Bluray | حجم : 4.26 GB قیمت : 7,000 تومان
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 10,000 تومان
قسمت 10
کیفیت : 480p | حجم : 380.26 MB قیمت : 5,100 تومان
کیفیت : 720p | حجم : 575.68 MB قیمت : 5,200 تومان
کیفیت : 1080p | حجم : 1.04 GB قیمت : 5,500 تومان
کیفیت : 1080HQp | حجم : 2.19 GB قیمت : 6,000 تومان
کیفیت : Bluray | حجم : 4.25 GB قیمت : 7,000 تومان
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 10,000 تومان
قسمت 11
کیفیت : 480p | حجم : 340.78 MB قیمت : 5,100 تومان
کیفیت : 720p | حجم : 498.82 MB قیمت : 5,200 تومان
کیفیت : 1080p | حجم : 973.47 MB قیمت : 5,500 تومان
کیفیت : 1080HQp | حجم : 1.31 GB قیمت : 6,000 تومان
کیفیت : Bluray | حجم : 3.65 GB قیمت : 7,000 تومان
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 10,000 تومان
قسمت 12
کیفیت : 480p | حجم : 332.70 MB قیمت : 5,100 تومان
کیفیت : 720p | حجم : 486.93 MB قیمت : 5,200 تومان
کیفیت : 1080p | حجم : 950.71 MB قیمت : 5,500 تومان
کیفیت : 1080HQp | حجم : 1.28 GB قیمت : 6,000 تومان
کیفیت : Bluray | حجم : 3.56 GB قیمت : 7,000 تومان
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 10,000 تومان
قسمت 13
کیفیت : 480p | حجم : 436.98 MB قیمت : 5,100 تومان
کیفیت : 720p | حجم : 638.97 MB قیمت : 5,200 تومان
کیفیت : 1080p | حجم : 1.22 GB قیمت : 5,500 تومان
کیفیت : 1080HQp | حجم : 1.67 GB قیمت : 6,000 تومان
کیفیت : Bluray | حجم : 4.70 GB قیمت : 7,000 تومان
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 10,000 تومان
قسمت 14
کیفیت : 480p | حجم : 351.13 MB قیمت : 5,100 تومان
کیفیت : 720p | حجم : 513.64 MB قیمت : 5,200 تومان
کیفیت : 1080p | حجم : 1001.56 MB قیمت : 5,500 تومان
کیفیت : 1080HQp | حجم : 1.34 GB قیمت : 6,000 تومان
کیفیت : Bluray | حجم : 3.82 GB قیمت : 7,000 تومان
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 10,000 تومان
قسمت 15
کیفیت : 480p | حجم : 340.85 MB قیمت : 5,100 تومان
کیفیت : 720p | حجم : 498.42 MB قیمت : 5,200 تومان
کیفیت : 1080p | حجم : 972.31 MB قیمت : 5,500 تومان
کیفیت : 1080HQp | حجم : 1.30 GB قیمت : 6,000 تومان
کیفیت : Bluray | حجم : 3.67 GB
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی)
قسمت 16
کیفیت : 480p | حجم : 301.01 MB قیمت : 5,100 تومان
کیفیت : 720p | حجم : 512.09 MB قیمت : 5,200 تومان
کیفیت : 1080p | حجم : 843.06 MB قیمت : 5,500 تومان
کیفیت : 1080HQp | حجم : 1.74 GB قیمت : 6,000 تومان
کیفیت : Bluray | حجم : 3.36 GB قیمت : 7,000 تومان
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 10,000 تومان
قسمت 17
کیفیت : 480p | حجم : 278.55 MB قیمت : 5,100 تومان
کیفیت : 720p | حجم : 473.29 MB قیمت : 5,200 تومان
کیفیت : 1080p | حجم : 718.93 MB قیمت : 5,500 تومان
کیفیت : 1080HQp | حجم : 1.55 GB قیمت : 6,000 تومان
کیفیت : Bluray | حجم : 3.11 GB قیمت : 7,000 تومان
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 10,000 تومان
قسمت 18
کیفیت : 480p | حجم : 397.14 MB قیمت : 5,100 تومان
کیفیت : 720p | حجم : 630.94 MB قیمت : 5,200 تومان
کیفیت : 1080p | حجم : 1.09 GB قیمت : 5,500 تومان
کیفیت : 1080HQp | حجم : 2.29 GB قیمت : 6,000 تومان
کیفیت : Bluray | حجم : 4.44 GB قیمت : 7,000 تومان
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 10,000 تومان
قسمت 19
کیفیت : 480p | حجم : 464.86 MB قیمت : 5,100 تومان
کیفیت : 720p | حجم : 641.96 MB قیمت : 5,200 تومان
کیفیت : 1080p | حجم : 1.05 GB قیمت : 5,500 تومان
کیفیت : 1080HQp | حجم : 2.33 GB قیمت : 6,000 تومان
کیفیت : Bluray | حجم : 4.51 GB قیمت : 7,000 تومان
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 10,000 تومان
قسمت 20
کیفیت : 480p | حجم : 406.65 MB قیمت : 5,100 تومان
کیفیت : 720p | حجم : 691.25 MB قیمت : 5,200 تومان
کیفیت : 1080p | حجم : 1.11 GB قیمت : 5,500 تومان
کیفیت : 1080HQp | حجم : 2.34 GB قیمت : 6,000 تومان
کیفیت : Bluray | حجم : 4.54 GB قیمت : 7,000 تومان
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 10,000 تومان
قسمت 21
کیفیت : 480p | حجم : 354.60 MB قیمت : 5,100 تومان
کیفیت : 720p | حجم : 602.76 MB قیمت : 5,200 تومان
کیفیت : 1080p | حجم : 992.60 MB قیمت : 5,500 تومان
کیفیت : 1080HQp | حجم : 2.04 GB قیمت : 6,000 تومان
کیفیت : Bluray | حجم : 3.96 GB قیمت : 7,000 تومان
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 10,000 تومان
قسمت 22
کیفیت : 480p | حجم : 481.86 MB قیمت : 5,100 تومان
کیفیت : 720p | حجم : 665.74 MB قیمت : 5,200 تومان
کیفیت : 1080p | حجم : 1.15 GB قیمت : 5,500 تومان
کیفیت : 1080HQp | حجم : 2.41 GB قیمت : 6,000 تومان
کیفیت : Bluray | حجم : 4.68 GB قیمت : 7,000 تومان
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 10,000 تومان
قسمت 23
کیفیت : 480p | حجم : 365 MB قیمت : 5,100 تومان
کیفیت : 720p | حجم : 604 MB قیمت : 5,200 تومان
کیفیت : 1080p | حجم : 981 MB قیمت : 5,500 تومان
کیفیت : 1080HQp | حجم : 2.0 GB قیمت : 6,000 تومان
کیفیت : Bluray | حجم : 3.9 GB قیمت : 7,000 تومان
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 10,000 تومان
قسمت 24
کیفیت : 480p | حجم : 362 MB قیمت : 5,100 تومان
کیفیت : 720p | حجم : 616 MB قیمت : 5,200 تومان
کیفیت : 1080p | حجم : 1014 MB قیمت : 5,500 تومان
کیفیت : 1080HQp | حجم : 2.1 GB قیمت : 6,000 تومان
کیفیت : Bluray | حجم : 4.0 GB قیمت : 7,000 تومان
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 10,000 تومان
قسمت 25
کیفیت : 480p | حجم : 667 MB قیمت : 5,100 تومان
کیفیت : 720p | حجم : 1.2 GB قیمت : 5,500 تومان
کیفیت : 1080p | حجم : 2.4 GB قیمت : 6,000 تومان
کیفیت : 1080HQp | حجم : 4.7 GB قیمت : 7,000 تومان
کیفیت : Bluray | حجم : 4.7 GB قیمت : 7,000 تومان
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 10,000 تومان
قسمت 26
کیفیت : 480p | حجم : 389 MB قیمت : 5,100 تومان
کیفیت : 720p | حجم : 594 MB قیمت : 5,200 تومان
کیفیت : 1080p | حجم : 1.0 GB قیمت : 5,500 تومان
کیفیت : 1080HQp | حجم : 2.1 GB قیمت : 6,000 تومان
کیفیت : Bluray | حجم : 4.2 GB قیمت : 7,000 تومان
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 10,000 تومان
قسمت 27
کیفیت : 480p | حجم : 428 MB قیمت : 5,100 تومان
کیفیت : 720p | حجم : 700 MB قیمت : 5,200 تومان
کیفیت : 1080p | حجم : 1.2 GB قیمت : 5,500 تومان
کیفیت : 1080HQp | حجم : 2.5 GB قیمت : 6,000 تومان
کیفیت : Bluray | حجم : 4.8 GB قیمت : 7,000 تومان
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 10,000 تومان
قسمت 28
کیفیت : 480p | حجم : 503 MB قیمت : 5,100 تومان
کیفیت : 720p | حجم : 726 MB قیمت : 5,200 تومان
کیفیت : 1080p | حجم : 1.2 GB قیمت : 5,500 تومان
کیفیت : 1080HQp | حجم : 2.5 GB قیمت : 6,000 تومان
کیفیت : Bluray | حجم : 4.9 GB قیمت : 7,000 تومان
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 10,000 تومان
قسمت 29
کیفیت : 480p | حجم : 471 MB قیمت : 5,100 تومان
کیفیت : 720p | حجم : 650 MB قیمت : 5,200 تومان
کیفیت : 1080p | حجم : 1.2 GB قیمت : 5,500 تومان
کیفیت : 1080HQp | حجم : 2.4 GB قیمت : 6,000 تومان
کیفیت : Bluray | حجم : 4.6 GB قیمت : 7,000 تومان
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 10,000 تومان
قسمت 30
کیفیت : 480p | حجم : 424 MB قیمت : 5,100 تومان
کیفیت : 720p | حجم : 586 MB قیمت : 5,200 تومان
کیفیت : 1080p | حجم : 1.0 GB قیمت : 5,500 تومان
کیفیت : 1080HQp | حجم : 2.1 GB قیمت : 6,000 تومان
کیفیت : Bluray | حجم : 4.1 GB قیمت : 7,000 تومان
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 10,000 تومان
قسمت 31
کیفیت : 480p | حجم : 450 MB قیمت : 5,100 تومان
کیفیت : 720p | حجم : 617 MB قیمت : 5,200 تومان
کیفیت : 1080p | حجم : 1.1 GB قیمت : 5,500 تومان
کیفیت : 1080HQp | حجم : 2.3 GB قیمت : 6,000 تومان
کیفیت : Bluray | حجم : 4.4 GB قیمت : 7,000 تومان
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 10,000 تومان
قسمت 32
کیفیت : 480p | حجم : 363 MB قیمت : 5,100 تومان
کیفیت : 720p | حجم : 577 MB قیمت : 5,200 تومان
کیفیت : 1080p | حجم : 1017 MB قیمت : 5,500 تومان
کیفیت : 1080HQp | حجم : 2.1 GB قیمت : 6,000 تومان
کیفیت : Bluray | حجم : 4.1 GB قیمت : 7,000 تومان
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 10,000 تومان
قسمت 33
کیفیت : 480p | حجم : 401 MB قیمت : 5,100 تومان
کیفیت : 720p | حجم : 516 MB قیمت : 5,200 تومان
کیفیت : 1080p | حجم : 977 MB قیمت : 5,500 تومان
کیفیت : 1080HQp | حجم : 2.0 GB قیمت : 6,000 تومان
کیفیت : Bluray | حجم : 3.9 GB قیمت : 7,000 تومان
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 10,000 تومان
قسمت 34
کیفیت : 480p | حجم : 423 MB قیمت : 5,100 تومان
کیفیت : 720p | حجم : 610 MB قیمت : 5,200 تومان
کیفیت : 1080p | حجم : 1.0 GB قیمت : 5,500 تومان
کیفیت : 1080HQp | حجم : 2.1 GB قیمت : 6,000 تومان
کیفیت : Bluray | حجم : 4.1 GB قیمت : 7,000 تومان
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 10,000 تومان
قسمت 35
کیفیت : 480p | حجم : 384 MB قیمت : 5,100 تومان
کیفیت : 720p | حجم : 610 MB قیمت : 5,200 تومان
کیفیت : 1080p | حجم : 1.1 GB قیمت : 5,500 تومان
کیفیت : 1080HQp | حجم : 2.2 GB قیمت : 6,000 تومان
کیفیت : Bluray | حجم : 4.3 GB قیمت : 7,000 تومان
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 10,000 تومان
قسمت 36
کیفیت : 480p | حجم : 361 MB قیمت : 5,100 تومان
کیفیت : 720p | حجم : 574 MB قیمت : 5,200 تومان
کیفیت : 1080p | حجم : 1011 MB قیمت : 5,500 تومان
کیفیت : 1080HQp | حجم : 2.1 GB قیمت : 6,000 تومان
کیفیت : Bluray | حجم : 4.0 GB قیمت : 7,000 تومان
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 10,000 تومان
قسمت 37
کیفیت : 480p | حجم : 344 MB قیمت : 5,100 تومان
کیفیت : 720p | حجم : 546 MB قیمت : 5,200 تومان
کیفیت : 1080p | حجم : 962 MB قیمت : 5,500 تومان
کیفیت : 1080HQp | حجم : 2.0 GB قیمت : 6,000 تومان
کیفیت : Bluray | حجم : 3.8 GB قیمت : 7,000 تومان
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 10,000 تومان
قسمت 38
کیفیت : 480p | حجم : 309 MB قیمت : 5,100 تومان
کیفیت : 720p | حجم : 491 MB قیمت : 5,200 تومان
کیفیت : 1080p | حجم : 865 MB قیمت : 5,500 تومان
کیفیت : 1080HQp | حجم : 1.8 GB قیمت : 6,000 تومان
کیفیت : Bluray | حجم : 3.5 GB قیمت : 7,000 تومان
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 10,000 تومان
قسمت 39
کیفیت : 480p | حجم : 316 MB قیمت : 5,100 تومان
کیفیت : 720p | حجم : 502 MB قیمت : 5,200 تومان
کیفیت : 1080p | حجم : 885 MB قیمت : 5,500 تومان
کیفیت : 1080HQp | حجم : 1.8 GB قیمت : 6,000 تومان
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 10,000 تومان
قسمت 40
کیفیت : 480p | حجم : 394 MB قیمت : 5,100 تومان
کیفیت : 720p | حجم : 626 MB قیمت : 5,200 تومان
کیفیت : 1080p | حجم : 1.1 GB قیمت : 5,500 تومان
کیفیت : 1080HQp | حجم : 2.3 GB قیمت : 6,000 تومان
کیفیت : Bluray | حجم : 4.4 GB قیمت : 7,000 تومان
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 10,000 تومان

درباره سریال

مسابقه جذاب هفت خان می‌تواند علاوه بر سرگرم کردن مخاطبان، آگاهی آن‌ها را نیز بالا برده و بیننده‌های خود را به افزایش میزان مطالعه تشویق کند. محمدرضا گلزار که پیش از این اجرای مسابقه برنده باش را بر عهده داشت، با هفت خان بار دیگر به عرصه اجرا بازگشته است و همراه با این مسابقه بزرگ مهمان خانه‌های شما خواهد بود.

تصویر

6 تصویر