سریال مردم معمولی 2021 (Normal.People)

«بردیا برازنده» صاحب مرکز زیبایی تناسب طلایی ثروتی دارد که همچون خساستش بی انتهاست. بعد از پلمب آژانس مسافرتی بارباراس که متعلّق به خواهر بردیا، «باربارا برازنده» است، باربارا برادرش را با زور و تهدید راضی می کند که فعالیت آژانس را تا فکّ پلمب در مرکز تناسب طلایی ادامه دهد. امّا، در همیشه روی یک پاشنه نمی چرخد و به زودی با افشای راز ثروت بردیا، وضعیت خانوادهٔ برازنده از این رو به آن رو خواهد شد...
 

** لینک های قسمت نوزدهم اضافه شد **

ژانر ها :

کمدی خانوادگی
NaN
این سریال را ارزیابی کنید :

لینک های دانلود :

قسمت 1
کیفیت : 480p | حجم : ۱۲۲ MB قیمت : 8000 تومان
کیفیت : 720p | حجم : ۱۹۴ MB قیمت : 8500 تومان
کیفیت : 1080p | حجم : ۳۵۷ MB قیمت : 9000 تومان
کیفیت : 1080HQp | حجم : ۶۷۲ MB قیمت : 9500 تومان
کیفیت : Bluray | حجم : ۴.۵ GB قیمت : 10000 تومان
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 20000 تومان
قسمت 2
کیفیت : 480p | حجم : ۱۳۹ MB قیمت : 8000 تومان
کیفیت : 720p | حجم : ۲۲۲ MB قیمت : 8500 تومان
کیفیت : 1080p | حجم : ۳۸۹ MB قیمت : 9000 تومان
کیفیت : 1080HQp | حجم : ۶۷۴ MB قیمت : 9500 تومان
کیفیت : Bluray | حجم : ۴.۶ GB قیمت : 10000 تومان
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 20000 تومان
قسمت 3
کیفیت : 480p | حجم : ۸۷ MB قیمت : 8000 تومان
کیفیت : 720p | حجم : ۱۳۷ MB قیمت : 8500 تومان
کیفیت : 1080p | حجم : ۲۴۶ MB قیمت : 9000 تومان
کیفیت : 1080HQp | حجم : ۴۳۸ MB قیمت : 9500 تومان
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 20000 تومان
قسمت 4
کیفیت : 480p | حجم : ۹۹ MB قیمت : 8000 تومان
کیفیت : 720p | حجم : ۱۵۵ MB قیمت : 8500 تومان
کیفیت : 1080p | حجم : ۳۰۶ MB قیمت : 9000 تومان
کیفیت : 1080HQp | حجم : ۵۹۱ MB قیمت : 9500 تومان
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 20000 تومان
قسمت 5
کیفیت : 480p | حجم : ۱۲۵ MB قیمت : 8000 تومان
کیفیت : 720p | حجم : ۲۱۱ MB قیمت : 8500 تومان
کیفیت : 1080p | حجم : ۴۰۵ MB قیمت : 9000 تومان
کیفیت : 1080HQp | حجم : ۷۶۸ MB قیمت : 9500 تومان
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 20000 تومان
قسمت 6
کیفیت : 480p | حجم : ۱۰۷ MB قیمت : 8000 تومان
کیفیت : 720p | حجم : ۱۷۲ MB قیمت : 8500 تومان
کیفیت : 1080p | حجم : ۳۱۷ MB قیمت : 9000 تومان
کیفیت : 1080HQp | حجم : ۶۰۶ MB قیمت : 9500 تومان
کیفیت : Bluray | حجم : 1.3 GB قیمت : 10000 تومان
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 20000 تومان
قسمت 7
کیفیت : 480p | حجم : ۱۷۲ MB قیمت : 8000 تومان
کیفیت : 720p | حجم : ۲۸۳ MB قیمت : 8500 تومان
کیفیت : 1080p | حجم : ۵۰۹ MB قیمت : 9000 تومان
کیفیت : 1080HQp | حجم : ۴.۲ GB قیمت : 10000 تومان
کیفیت : Bluray | حجم : ۹۴۶ GB قیمت : 9500 تومان
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 20000 تومان
قسمت 8
کیفیت : 480p | حجم : ۱۴۱ MB قیمت : 8000 تومان
کیفیت : 720p | حجم : ۲۲۹ MB قیمت : 8500 تومان
کیفیت : 1080p | حجم : ۴۲۷ MB قیمت : 9000 تومان
کیفیت : 1080HQp | حجم : ۸۳۲ MB قیمت : 9500 تومان
کیفیت : Bluray | حجم : ۱.۸ GB قیمت : 10000 تومان
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 20000 تومان
قسمت 9
کیفیت : 480p | حجم : ۱۳۶ MB قیمت : 8000 تومان
کیفیت : 720p | حجم : ۲۲۵ MB قیمت : 8500 تومان
کیفیت : 1080p | حجم : ۴۲۳ MB قیمت : 9000 تومان
کیفیت : 1080HQp | حجم : ۸۳۵ MB قیمت : 9500 تومان
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 20000 تومان
قسمت 10
کیفیت : 480p | حجم : ۱۴۹ MB قیمت : 8000 تومان
کیفیت : 720p | حجم : ۲۴۵ MB قیمت : 8500 تومان
کیفیت : 1080p | حجم : ۴۵۲ MB قیمت : 9000 تومان
کیفیت : 1080HQp | حجم : ۸۴۱ MB قیمت : 9500 تومان
کیفیت : Bluray | حجم : ۱.۷ GB قیمت : 10000 تومان
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 20000 تومان
قسمت 11
کیفیت : 480p | حجم : ۱۳۶ MB قیمت : 8000 تومان
کیفیت : 720p | حجم : ۲۲۳ MB قیمت : 8500 تومان
کیفیت : 1080p | حجم : ۴۳۶ MB قیمت : 9000 تومان
کیفیت : 1080HQp | حجم : ۸۷۰ MB قیمت : 9500 تومان
کیفیت : Bluray | حجم : ۴.۲ GB قیمت : 10000 تومان
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 20000 تومان
قسمت 12
کیفیت : 480p | حجم : ۱۸۱ MB قیمت : 8000 تومان
کیفیت : 720p | حجم : ۲۹۳ MB قیمت : 8500 تومان
کیفیت : 1080p | حجم : ۵۹۳ MB قیمت : 9000 تومان
کیفیت : 1080HQp | حجم : ۱.۱ GB قیمت : 9500 تومان
کیفیت : Bluray | حجم : ۳.۷ GB قیمت : 10000 تومان
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 20000 تومان
قسمت 13
کیفیت : 480p | حجم : ۲۱۴ MB قیمت : 8000 تومان
کیفیت : 720p | حجم : ۳۵۰ MB قیمت : 8500 تومان
کیفیت : 1080p | حجم : ۶۸۰ MB قیمت : 9000 تومان
کیفیت : 1080HQp | حجم : ۱.۲ GB قیمت : 9500 تومان
کیفیت : Bluray | حجم : ۳ GB قیمت : 10000 تومان
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 20000 تومان
قسمت 14
کیفیت : 480p | حجم : ۲۰۴ MB قیمت : 8000 تومان
کیفیت : 720p | حجم : ۳۲۶ MB قیمت : 8500 تومان
کیفیت : 1080p | حجم : ۶۲۳ MB قیمت : 9000 تومان
کیفیت : 1080HQp | حجم : ۱.۲ GB قیمت : 9500 تومان
کیفیت : Bluray | حجم : ۳.۸ GB قیمت : 1000 تومان
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 20000 تومان
قسمت 15
کیفیت : 480p | حجم : ۲۰۷ MB قیمت : 8000 تومان
کیفیت : 720p | حجم : ۳۳۳ MB قیمت : 8500 تومان
کیفیت : 1080p | حجم : ۶۴۲ MB قیمت : 9000 تومان
کیفیت : 1080HQp | حجم : ۱.۲ GB قیمت : 9500 تومان
کیفیت : Bluray | حجم : ۳.۶ GB قیمت : 10000 تومان
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 20000 تومان
قسمت 16
کیفیت : 480p | حجم : ۲۰۶ MB قیمت : 8000 تومان
کیفیت : 720p | حجم : ۳۲۸ MB قیمت : 8500 تومان
کیفیت : 1080p | حجم : ۶۳۱ MB قیمت : 9000 تومان
کیفیت : 1080HQp | حجم : ۱.۲ GB قیمت : 9500 تومان
کیفیت : Bluray | حجم : ۳.۸ GB قیمت : 10000 تومان
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 20000 تومان
قسمت 17
کیفیت : 480p | حجم : ۲۷۱ MB قیمت : 8000 تومان
کیفیت : 720p | حجم : ۴۹۱ MB قیمت : 8500 تومان
کیفیت : 1080p | حجم : ۹۵۳ MB قیمت : 9000 تومان
کیفیت : 1080HQp | حجم : ۱.۵ GB قیمت : 9500 تومان
کیفیت : Bluray | حجم : ۴.۲ GB قیمت : 10000 تومان
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 20000 تومان
قسمت 18
کیفیت : 480p | حجم : ۲۰۱ MB قیمت : 8000 تومان
کیفیت : 720p | حجم : ۳۶۴ MB قیمت : 8500 تومان
کیفیت : 1080p | حجم : ۷۲۴ MB قیمت : 9000 تومان
کیفیت : 1080HQp | حجم : ۱.۲ GB قیمت : 9500 تومان
کیفیت : Bluray | حجم : ۳.۵ GB قیمت : 10000 تومان
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 20000 تومان
قسمت 19
کیفیت : 480p | حجم : ۱۹۱ MB قیمت : 8000 تومان
کیفیت : 720p | حجم : ۳۴۳ MB قیمت : 8500 تومان
کیفیت : 1080p | حجم : ۶۸۴ MB قیمت : 9000 تومان
کیفیت : 1080HQp | حجم : ۱.۱ GB قیمت : 9500 تومان

درباره سریال

سریال مردم معمولی به کارگردانی رامبد جوان در سال 1399 ساخته شده است. این سریال محصول کشور ایران و در ژانر کمدی و خانوادگی می‌باشد. در این سریال رامبد جوان، آتیلا پسیانی، شبنم مقدمی، لیلی رشیدی، کمند امیرسلیمانی، خاطره اسدی، شادی کرم رودی، الناز حبیبی، امیر نوروزی، خسرو پسیانی , شادی کرم رودی به هنرمندی پرداخته‌اند.

تصویر

5 تصویر