سریال دراکولا 2021 (Dracula)

ژاله کبیری، همسر جدید کامران کامروا که 3 سال است با او ازدواج کرده، برای او جشن تولد گرفته است و همه آشنایان و دوستان را دعوت کرده تا ثروت خود را برای دیگران به نمایش بگذارد. کامران کامروا هم موسسه خیریه جدیدی برای کودکان کار راه اندازی کرده و مانند گذشته به پولشویی مشغول است و مهیار مهرافزون رو به استخدام خود درآورده است. مهمانی باشکوهی برپا است و ما با دوستان و خانواده جدید کامروا آشنا می شویم.


* لینک های قسمت شانزدهم (پایانی) اضافه شد *

NaN
این سریال را ارزیابی کنید :

لینک های دانلود :

قسمت 1
کیفیت : 480p | حجم : ۳۳۶ MB قیمت : 8000 تومان
کیفیت : 720p | حجم : ۵۵۹ MB قیمت : 8500 تومان
کیفیت : 1080p | حجم : ۱.۱ GB قیمت : 9000 تومان
کیفیت : 1080HQp | حجم : ۱.۸ GB قیمت : 9500 تومان
کیفیت : Bluray | حجم : ۴ GB قیمت : 10000 تومان
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 20000 تومان
قسمت 2
کیفیت : 480p | حجم : ۲۴۵ MB قیمت : 8000 تومان
کیفیت : 720p | حجم : ۳۹۹ MB قیمت : 8500 تومان
کیفیت : 1080p | حجم : ۷۵۰ MB قیمت : 9000 تومان
کیفیت : 1080HQp | حجم : ۱.۳ GB قیمت : 9500 تومان
کیفیت : Bluray | حجم : ۳.۸ GB قیمت : 10000 تومان
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 20000 تومان
قسمت 3
کیفیت : 480p | حجم : ۲۲۷ MB قیمت : 8000 تومان
کیفیت : 720p | حجم : ۳۷۳ MB قیمت : 8500 تومان
کیفیت : 1080p | حجم : ۶۹۶ MB قیمت : 9000 تومان
کیفیت : 1080HQp | حجم : ۱.۲ GB قیمت : 9500 تومان
کیفیت : Bluray | حجم : ۳.۸ GB قیمت : 10000 تومان
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 20000 تومان
قسمت 4
کیفیت : 480p | حجم : ۲۳۶ MB قیمت : 8000 تومان
کیفیت : 720p | حجم : ۳۸۲ MB قیمت : 8500 تومان
کیفیت : 1080p | حجم : ۷۲۳ MB قیمت : 9000 تومان
کیفیت : 1080HQp | حجم : ۱.۳ GB قیمت : 9500 تومان
کیفیت : Bluray | حجم : ۴ GB قیمت : 10000 تومان
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 20000 تومان
قسمت 5
کیفیت : 480p | حجم : ۱۴۳ MB قیمت : 8000 تومان
کیفیت : 720p | حجم : ۲۳۵ MB قیمت : 8500 تومان
کیفیت : 1080p | حجم : ۴۷۵ MB قیمت : 9000 تومان
کیفیت : 1080HQp | حجم : ۹۴۶ MB قیمت : 9500 تومان
کیفیت : Bluray | حجم : ۳.۸ GB قیمت : 10000 تومان
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 20000 تومان
قسمت 6
کیفیت : 480p | حجم : ۲۳۵ MB قیمت : 8000 تومان
کیفیت : 720p | حجم : ۳۸۰ MB قیمت : 8500 تومان
کیفیت : 1080p | حجم : ۷۰۶ MB قیمت : 9000 تومان
کیفیت : 1080HQp | حجم : ۱.۳ GB قیمت : 9500 تومان
کیفیت : Bluray | حجم : ۳.۷ GB قیمت : 10000 تومان
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 20000 تومان
قسمت 7
کیفیت : 480p | حجم : ۲۵۰ MB قیمت : 8000 تومان
کیفیت : 720p | حجم : ۴۱۳ MB قیمت : 8500 تومان
کیفیت : 1080p | حجم : ۷۸۷ MB قیمت : 9000 تومان
کیفیت : 1080HQp | حجم : ۱.۴ GB قیمت : 9500 تومان
کیفیت : Bluray | حجم : ۳.۶ GB قیمت : 10000 تومان
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 20000 تومان
قسمت 8
کیفیت : 480p | حجم : ۲۹۰ MB قیمت : 8000 تومان
کیفیت : 720p | حجم : ۴۷۸ MB قیمت : 8500 تومان
کیفیت : 1080p | حجم : ۸۹۲ MB قیمت : 9000 تومان
کیفیت : 1080HQp | حجم : ۱.۶ GB قیمت : 9500 تومان
کیفیت : Bluray | حجم : ۳.۸ GB قیمت : 8000 تومان
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 20000 تومان
قسمت 9
کیفیت : 480p | حجم : ۳۰۱ MB قیمت : 8000 تومان
کیفیت : 720p | حجم : ۴۸۹ MB قیمت : 8500 تومان
کیفیت : 1080p | حجم : ۹۱۴ MB قیمت : 9000 تومان
کیفیت : 1080HQp | حجم : ۱.۶ GB قیمت : 9500 تومان
کیفیت : Bluray | حجم : ۴.۱ GB قیمت : 10000 تومان
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 20000 تومان
قسمت 10
کیفیت : 480p | حجم : ۲۶۴ MB قیمت : 8000 تومان
کیفیت : 720p | حجم : ۴۲۷ MB قیمت : 8500 تومان
کیفیت : 1080p | حجم : ۷۹۹ MB قیمت : 9000 تومان
کیفیت : 1080HQp | حجم : ۱.۴ GB قیمت : 9500 تومان
کیفیت : Bluray | حجم : ۳.۸ GB قیمت : 10000 تومان
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 20000 تومان
قسمت 11
کیفیت : 480p | حجم : ۱۸۶ MB قیمت : 8000 تومان
کیفیت : 720p | حجم : ۳۰۸ MB قیمت : 8500 تومان
کیفیت : 1080p | حجم : ۸۴۶ MB قیمت : 9000 تومان
کیفیت : 1080HQp | حجم : ۱.۵ GB قیمت : 9500 تومان
کیفیت : Bluray | حجم : ۳.۸ GB قیمت : 10000 تومان
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 20000 تومان
قسمت 12
کیفیت : 480p | حجم : ۲۹۳ MB قیمت : 8000 تومان
کیفیت : 720p | حجم : ۴۷۷ MB قیمت : 8500 تومان
کیفیت : 1080p | حجم : ۸۸۷ MB قیمت : 9000 تومان
کیفیت : 1080HQp | حجم : ۱.۶ GB قیمت : 9500 تومان
کیفیت : Bluray | حجم : ۳.۸ GB قیمت : 10000 تومان
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 20000 تومان
قسمت 13
کیفیت : 480p | حجم : ۲۸۷ MB قیمت : 8000 تومان
کیفیت : 720p | حجم : ۴۶۹ MB قیمت : 8500 تومان
کیفیت : 1080p | حجم : ۸۷۰ MB قیمت : 9000 تومان
کیفیت : 1080HQp | حجم : ۱.۵ GB قیمت : 9500 تومان
کیفیت : Bluray | حجم : ۳.۸ GB قیمت : 10000 تومان
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 20000 تومان
قسمت 14
کیفیت : 480p | حجم : ۲۴۵ MB قیمت : 8000 تومان
کیفیت : 720p | حجم : ۳۹۹ MB قیمت : 8500 تومان
کیفیت : 1080p | حجم : ۷۵۰ MB قیمت : 9000 تومان
کیفیت : 1080HQp | حجم : ۱.۳ GB قیمت : 9500 تومان
کیفیت : Bluray | حجم : ۳.۸ GB قیمت : 10000 تومان
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 20000 تومان
قسمت 15
کیفیت : 480p | حجم : ۲۳۹ MB قیمت : 8000 تومان
کیفیت : 720p | حجم : ۳۹۵ MB قیمت : 8500 تومان
کیفیت : 1080p | حجم : ۷۵۲ MB قیمت : 9000 تومان
کیفیت : 1080HQp | حجم : ۱.۴ GB قیمت : 9500 تومان
کیفیت : Bluray | حجم : ۳.۴ GB قیمت : 10000 تومان
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 20000 تومان
قسمت 16 (پایان)
کیفیت : 480p | حجم : ۲۹۵ MB قیمت : 8000 تومان
کیفیت : 720p | حجم : ۵۳۸ MB قیمت : 8500 تومان
کیفیت : 1080p | حجم : ۱.۱ GB قیمت : 9000 تومان
کیفیت : 1080HQp | حجم : ۱.۶ GB قیمت : 9500 تومان
کیفیت : Bluray | حجم : ۴ GB قیمت : 10000 تومان
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 20000 تومان

درباره سریال

سریال Dracula محصول کشور ایران و در ژانر خانوادگی ، درام می‌باشد و به کارگردانی مهران مدیری در سال 1400 ساخته شده است. در سریال دراکولا بازیگرانی چون اندیشه فولادوند، بهنام تشکر، گلاره عباسی، مهران مدیری، محمد بحرانی، نیما شعبان نژاد، سیما تیرانداز، ویشکا آسایش، و... به ایفای نقش پرداخته اند. سریال دراکولا فصل دوم سریال محبوب هیولا به حساب می‌آید و در آن ماجراهای جذاب و تازه‌ای با حضور شخصیت‌های جدید به تصویر کشیده می‌شوند. هیولا که در زمان پخش عنوان پربیننده‌ترین سریال شبکه نمایش خانگی را بدست آورد، توانست با رویکردی طنزآمیز، مشکلات ناشی از اختلاس و مفاسد اقتصادی را به نمایش بگذارد. این سریال همچنین در بیستمین دوره جشن حافظ جوایزی چون بهترین سریال، کارگردانی و فیلمنامه را کسب کرد. مهران مدیری در سریال دراکولا بار دیگر علاوه بر حضور در برابر دوربین، کارگردانی این مجموعه را نیز برعهده داشته است. سریال دراکولا توسط امیر برادران نوشته شده که پیش از این زیر نظر پیمان قاسم خانی، نویسندگی سریال هیولا را نیز بر عهده داشت. در مجموعه دراکولا در کنار مهران مدیری که بار دیگر نقش کامران کامروا را بازی می‌کند، بازیگرانی چون ویشکا آسایش، محمد بحرانی و نیما شعبان نژاد نیز حضور دارند.