سریال گیسو 2021 (Gisoo)

رضا متوجه می‌شود گیسو زنده است و اطلاعاتی در مورد پرونده فساد مالی حاج یونس دارد. از طرفی پگاه به دیدن سهیل می‌رود و خواسته‌ای را مطرح می‌ کند و ...

 **لینک های قسمت بیست و یکم  (پایان) اضافه شد**

 

ژانر ها :

درام عاشقانه
NaN
این سریال را ارزیابی کنید :

لینک های دانلود :

قسمت 1
کیفیت : 480p | حجم : 293.82 MB قیمت : 6,000 تومان
کیفیت : 720p | حجم : 468.84 MB قیمت : 6,500 تومان
کیفیت : 1080p | حجم : 734.51 MB قیمت : 6,600 تومان
کیفیت : 1080HQp | حجم : 1.75 GB قیمت : 6,900 تومان
کیفیت : Bluray | حجم : 3.37 GB قیمت : 7,500 تومان
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 10,000 تومان
قسمت 2
کیفیت : 480p | حجم : 294.83 MB قیمت : 6,000 تومان
کیفیت : 720p | حجم : 469.60 MB قیمت : 6,500 تومان
کیفیت : 1080p | حجم : 735.25 MB قیمت : 6,600 تومان
کیفیت : 1080HQp | حجم : 1.75 GB قیمت : 6,900 تومان
کیفیت : Bluray | حجم : 3.39 GB قیمت : 7,500 تومان
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 10,000 تومان
قسمت 3
کیفیت : 480p | حجم : 290.97 MB قیمت : 6000 تومان
کیفیت : 720p | حجم : 463.53 MB قیمت : 6,500 تومان
کیفیت : 1080p | حجم : 726.16 MB قیمت : 6,600 تومان
کیفیت : 1080HQp | حجم : 1.73 GB قیمت : 6,900 تومان
کیفیت : Bluray | حجم : 3.36 GB قیمت : 7,500 تومان
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 10,000 تومان
قسمت 4
کیفیت : 480p | حجم : 323.14 MB قیمت : 6,000 تومان
کیفیت : 720p | حجم : 521.98 MB قیمت : 6,500 تومان
کیفیت : 1080p | حجم : 1005.48 MB قیمت : 6,600 تومان
کیفیت : 1080HQp | حجم : 1.99 GB قیمت : 6,900 تومان
کیفیت : Bluray | حجم : 3.88 GB قیمت : 7,500 تومان
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 10,000 تومان
قسمت 5
کیفیت : 480p | حجم : 305.98 MB قیمت : 6,000 تومان
کیفیت : 720p | حجم : 487.71 MB قیمت : 6,500 تومان
کیفیت : 1080p | حجم : 764.00 MB قیمت : 6,600 تومان
کیفیت : 1080HQp | حجم : 1.82 GB قیمت : 6,900 تومان
کیفیت : Bluray | حجم : 3.54 GB قیمت : 7,500 تومان
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 10,000 تومان
قسمت 6
کیفیت : 480p | حجم : 330.77 MB قیمت : 6,000 تومان
کیفیت : 720p | حجم : 515.39 MB قیمت : 6,500 تومان
کیفیت : 1080p | حجم : 779.44 MB قیمت : 6,600 تومان
کیفیت : 1080HQp | حجم : 1.89 GB قیمت : 6,900 تومان
کیفیت : Bluray | حجم : 3.65 GB قیمت : 7,500 تومان
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 10,000 تومان
قسمت 7
کیفیت : 480p | حجم : 308.75 MB قیمت : 6000 تومان
کیفیت : 720p | حجم : 470.03 MB قیمت : 6,500 تومان
کیفیت : 1080p | حجم : 903.91 MB قیمت : 6,600 تومان
کیفیت : 1080HQp | حجم : 1.86 GB قیمت : 6,900 تومان
کیفیت : Bluray | حجم : 3.62 GB قیمت : 7,500 تومان
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 10,000 تومان
قسمت 8
کیفیت : 480p | حجم : 299.26 MB قیمت : 6,000 تومان
کیفیت : 720p | حجم : 452.89 MB قیمت : 6,500 تومان
کیفیت : 1080p | حجم : 866.84 MB قیمت : 6,600 تومان
کیفیت : 1080HQp | حجم : 1.78 GB قیمت : 6,900 تومان
کیفیت : Bluray | حجم : 3.44 GB قیمت : 7,500 تومان
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 10,000 تومان
قسمت 9
کیفیت : 480p | حجم : 305.07 MB قیمت : 6,000 تومان
کیفیت : 720p | حجم : 461.16 MB قیمت : 6,500 تومان
کیفیت : 1080p | حجم : 877.98 MB قیمت : 6,600 تومان
کیفیت : 1080HQp | حجم : 1.81 GB قیمت : 6,900 تومان
کیفیت : Bluray | حجم : 3.48 GB قیمت : 7,500 تومان
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 10,000 تومان
قسمت 10
کیفیت : 480p | حجم : 316.44 MB قیمت : 6,000 تومان
کیفیت : 720p | حجم : 480.22 MB قیمت : 6,500 تومان
کیفیت : 1080p | حجم : 730.98 MB قیمت : 6,600 تومان
کیفیت : 1080HQp | حجم : 1.89 GB قیمت : 6,900 تومان
کیفیت : Bluray | حجم : 3.68 GB قیمت : 7,500 تومان
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 10,000 تومان
قسمت 11
کیفیت : 480p | حجم : 299.67 MB قیمت : 6,000 تومان
کیفیت : 720p | حجم : 466.20 MB قیمت : 6,500 تومان
کیفیت : 1080p | حجم : 864.53 MB قیمت : 6,600 تومان
کیفیت : 1080HQp | حجم : 1.78 GB قیمت : 6,900 تومان
کیفیت : Bluray | حجم : 3.43 GB قیمت : 7,500 تومان
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 10,000 تومان
قسمت 12
کیفیت : 480p | حجم : 296.86 MB قیمت : 6,000 تومان
کیفیت : 720p | حجم : 459.68 MB قیمت : 6,500 تومان
کیفیت : 1080p | حجم : 945.01 MB قیمت : 6,600 تومان
کیفیت : 1080HQp | حجم : 1.74 GB قیمت : 6,900 تومان
کیفیت : Bluray | حجم : 3.35 GB قیمت : 7,500 تومان
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 10,000 تومان
قسمت 13
کیفیت : 480p | حجم : 297.46 MB قیمت : 6,000 تومان
کیفیت : 720p | حجم : 460.78 MB قیمت : 6,500 تومان
کیفیت : 1080p | حجم : 850.31 MB قیمت : 6,600 تومان
کیفیت : 1080HQp | حجم : 1.75 GB قیمت : 6,900 تومان
کیفیت : Bluray | حجم : 3.41 GB قیمت : 7,500 تومان
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 10,000 تومان
قسمت 14
کیفیت : 480p | حجم : 370.61 MB قیمت : 6,000 تومان
کیفیت : 720p | حجم : 519.28 MB قیمت : 6,500 تومان
کیفیت : 1080p | حجم : 811.76 MB قیمت : 6,600 تومان
کیفیت : 1080HQp | حجم : 1.76 GB قیمت : 6,900 تومان
کیفیت : Bluray | حجم : 3.40 GB قیمت : 7,500 تومان
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 10,000 تومان
قسمت 15
کیفیت : 480p | حجم : 320.00 MB قیمت : 6,000 تومان
کیفیت : 720p | حجم : 466.89 MB قیمت : 6,500 تومان
کیفیت : 1080p | حجم : 906.81 MB قیمت : 6,600 تومان
کیفیت : 1080HQp | حجم : 1.22 GB قیمت : 6,900 تومان
کیفیت : Bluray | حجم : 3.43 GB قیمت : 7,500 تومان
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 10,000 تومان
قسمت 16
کیفیت : 480p | حجم : 357.09 MB قیمت : 6,000 تومان
کیفیت : 720p | حجم : 527.26 MB قیمت : 6,500 تومان
کیفیت : 1080p | حجم : 868.28 MB قیمت : 6,600 تومان
کیفیت : 1080HQp | حجم : 1.79 GB قیمت : 6,900 تومان
کیفیت : Bluray | حجم : 3.47 GB قیمت : 7,500 تومان
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 10,000 تومان
قسمت 17
کیفیت : 480p | حجم : 314.22 MB قیمت : 6,000 تومان
کیفیت : 720p | حجم : 499.23 MB قیمت : 6,500 تومان
کیفیت : 1080p | حجم : 879.47 MB قیمت : 6,600 تومان
کیفیت : 1080HQp | حجم : 1.81 GB قیمت : 6,900 تومان
کیفیت : Bluray | حجم : 3.52 GB قیمت : 7,500 تومان
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 10,000 تومان
قسمت 18
کیفیت : 480p | حجم : 360.46 MB قیمت : 6,000 تومان
کیفیت : 720p | حجم : 531.48 MB قیمت : 6,500 تومان
کیفیت : 1080p | حجم : 875.32 MB قیمت : 6,600 تومان
کیفیت : 1080HQp | حجم : 1.80 GB قیمت : 6,900 تومان
کیفیت : Bluray | حجم : 3.50 GB قیمت : 7,500 تومان
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 10,000 تومان
قسمت 19
کیفیت : 480p | حجم : 306.51 MB قیمت : 6,000 تومان
کیفیت : 720p | حجم : 521.07 MB قیمت : 6,500 تومان
کیفیت : 1080p | حجم : 857.83 MB قیمت : 6,600 تومان
کیفیت : 1080HQp | حجم : 1.77 GB قیمت : 6,900 تومان
قسمت 20
کیفیت : 480p | حجم : 399.04 MB قیمت : 6,000 تومان
کیفیت : 720p | حجم : 613.42 MB قیمت : 6,500 تومان
کیفیت : 1080p | حجم : 931.43 MB قیمت : 6,600 تومان
کیفیت : 1080HQp | حجم : 1.92 GB قیمت : 6,900 تومان
کیفیت : Bluray | حجم : 3.72 GB قیمت : 7,500 تومان
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 10,000 تومان
قسمت 21 (پایان)
کیفیت : 480p | حجم : 356.88 MB قیمت : 6,000 تومان
کیفیت : 720p | حجم : 603.31 MB قیمت : 6,500 تومان
کیفیت : 1080p | حجم : 993.47 MB قیمت : 6,600 تومان
کیفیت : 1080HQp | حجم : 2.05 GB قیمت : 6,900 تومان
کیفیت : Bluray | حجم : 3.96 GB قیمت : 7,500 تومان
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 10,000 تومان

درباره سریال

گیسو در ادامه فصل اول سریال عاشقانه به کارگردانی منوچهر هادی و تهیه کنندگی هومن کبیری است. سریال گیسو قرار است از پلتفرم نماوا پخش شود. اولین قسمت این سریال در چهارشنبه ۱۳ اسفند پخش خواهد شد.  "ویکی پدیا"